Caracterització de la demanda de calderes de calefacció i d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària

Caracterització de la demanda de calderes de calefacció i d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària

Descripció dels hàbits de prescripció de calderes i aparells d'ACS, en termes de productes més populars, configuracions d'instal.lació més freqüents amb detall de costos, perfils d'utilització (freqüència de funcionament, despesa energètica anual), despesa de manteniment i vida mitjana dels aparells.

2001|Client privat
Sistemes de calefacció en els edificis residencials a Espanya

Sistemes de calefacció en els edificis residencials a Espanya

Caracterització del parc instal·lat de sistemes de calefacció a Espanya, i contrast amb el total d’edificis construït, amb detall sobre el tipus de combustible emprat i distingint sistemes centrals i individuals. Estimació del consum energètica específica de calefacció (kWh/any). Projecció de tendències a 10 anys sobre el parc d’edificis, el parc de sistemes i les quotes de mercat de combustibles.

2001|Client privat
Grau de penetració de la calefacció i l’aire acondicionat en el parc espanyol d’edificis

Grau de penetració de la calefacció i l’aire acondicionat en el parc espanyol d’edificis

Sobre el total de superfície construïda, s’ha mesurat el percentatge que està servida per equips de calefacció i per equips d’aire acondicionat, distingint els casos de l’habitatge, els hotels, les oficines, el comerç, la sanitat i la industria. A la seva vegada, s’ha separat per 6 tipus diferents d’equips de calefacció i 10 d’aire acondicionat.

1999|Client privat
El mercat de l'aire acondicionat 'split' a Espanya

El mercat de l'aire acondicionat 'split' a Espanya

Visió en detall del consum d'equips 'split' a Espanya, amb una mesura per separat i segons un escalat de potències dels equips de terminal únic, multisplit i VRF. S'identifiquen també els sectors de consum i els proveïdors.

1999|Client privat
Europarc: el parc d'edificis existents a Europa

Europarc: el parc d'edificis existents a Europa

Els censos oficials d'edificis que es realitzen a Europa només comptabilitzen els edificis per a ús residencial, la qual cosa provoca una mancança de referències sobre l'estoc construït per a usos diferents al de l'habitatge. L'estudi Europarc és una de les escasses fonts que quantifiquen la superfície no residencial, oferint una estimació dels metres quadrats construïts a data 1/1/1998 en els cinc països més grans de la Unió Europea, distingint fins a deu tipus diferents segons el seu ús final i segons diferents trams d'antiguitat.

1999|Client privat
El mercat dels tubs de pressió a Espanya per a usos a l’interior de l’edifici

El mercat dels tubs de pressió a Espanya per a usos a l’interior de l’edifici

Estudi de mercat que creua les diferents opcions de tubs de pressió (coure, acer, plàstics) amb els nínxols de consum dins l’obra (distribució d’aigua, calefacció per radiadors, terres radiants, distribució de gas). Per al cas concret dels plàstics, es fa un detall per tipus: XPE, PP, PB, PVC.

1998|Client privat
La façana industrialitzada lleugera i la seva situació en 5 mercats europeus

La façana industrialitzada lleugera i la seva situació en 5 mercats europeus

Estudi de mercat sobre la mena de façanes que es consumeixen a Espanya, Regne Unit, França, Alemanya i Polònia, dedicant un detall més acurat a les façanes lleugeres i a les diferents opcions de materials que hi concorren: vidre (mur cortina), metall, fusta, sintètics, ceràmics, ciment amb fibres i pedra. Amb tendències a 5 anys i la incidència de la rehabilitació.

1998|Client privat
El mercat dels aïllants a Espanya

El mercat dels aïllants a Espanya

Mesura en volum i en valor del mercat espanyol de materials aïllants per a la construcció, amb els consums de poliuretà, poliestirens i llanes minerals, i una estimació de la demanda per part de l’habitatge, l’edificació no residencial i la rehabilitació.

1997|Client privat
El mercat dels equips de bany i cuina a Espanya

El mercat dels equips de bany i cuina a Espanya

Estudi de mercat sobre aixetes i sanitaris destinats a banys i cuines, mesurant el consum en volum i en valor en una sèrie de tipologies de producte. Inclou sèries històriques i previsions basades en les tendències de la demanda i de la normativa, i les quotes de mercat dels principals subministradors.

1996|Client privat
El mercat de les aixetes per a usos no domèstics a Espanya

El mercat de les aixetes per a usos no domèstics a Espanya

Mesura del mercat espanyol d'aixetes dirigides a usos diferents al de l'habitatge: hotels, instal.lacions esportives, sanitàries, educatives, etc. Amb detall sobre tipologies de producte pròpies d'aquest nínxol de mercat: aixetes temporitzades, operades a distància, valvuleria centralitzada per sanitaris col.lectius, etc

1995|Client privat