El mercat espanyol dels prefabricats de formigó

El mercat espanyol dels prefabricats de formigó

Estudi del mercat espanyol de prefabricats de formigó, estructurat en tres grups de productes: els dirigits a l'edificació no residencial (naus i edificis comercials), els d'obra civil (paviments, tubs i clavegueres) i els prefabricats d'ús universal (blocs, teules, forjats). Per a cada grup s'ha fet una quantificació del consum, un ranquing de fabricants i uns perfils de la demanda, la competència, la distribució, els preus mitjans i els requisits normatius

2006|Client privat
L’entorn competitiu de les plantes de reciclatge d'àrids

L’entorn competitiu de les plantes de reciclatge d'àrids

El client té en marxa o en projecte una sèrie d’instal.lacions de reciclatge i vol mesurar quines d’aquestes localitzacions s’hi troben en una situació comercial d’avantatge (o de desavantatge) enfront els àrids naturals. Al voltant de cadascuna d’elles s’ha definit una zona d’influència, identificant les explotacions d’àrid natural que hi ha, amb volums de producció, tipus de producte i preu.

2006|Client privat
Comparatiu de costos de diferents solucions constructives per a envans i forjats

Comparatiu de costos de diferents solucions constructives per a envans i forjats

Estudi comparatiu de costos que analitza el valor dels materials i la mà d'obra que requereixen diferents solucions constructives d'envans i forjats, orientat a posicionar en el mercat una possible aplicació d'un panell aïllant de fusta.

2006|Client privat
Noves aplicacions per al poliestirè expandit en construcció

Noves aplicacions per al poliestirè expandit en construcció

Identificació de possibles nous productes i solucions constructives amb poliestirè expandit (EPS) per a edificació i obra civil. Inclou una anàlisi preliminar en la qual les propostes formulades es posicionen respecte a l'oferta ja existent al mercat, tant en termes tècnics com econòmics.

2005|Client privat
El mercat de la calefacció a Espanya

El mercat de la calefacció a Espanya

Estudi de mercat sobre calderes i equips d'aigua calenta sanitària, mesurant el consum en volum i en valor en una sèrie d'estrats de producte: segons combustible, potència i funcions. Inclou sèries històriques i previsions basades en les tendències de la demanda i de la normativa, i les quotes de mercat dels principals subministradors.

2004|Client privat
Tendències i perspectives de les façanes de peces ceràmiques

Tendències i perspectives de les façanes de peces ceràmiques

Es descriu el mercat actual a Espanya per a les façanes amb productes ceràmics, en comparació amb altres alternatives. Es detecten tendències i demandes futures que puguin contribuir a un posterior desenvolupament d’una nova solució constructiva d’aquest tipus.

2003|Client privat
Caracterització del subsector de la rehabilitació a través de les llicències d'obres menors

Caracterització del subsector de la rehabilitació a través de les llicències d'obres menors

Les llicències d’obra menor de rehabilitació contenen una valuosa informació per a caracteritzar i mesurar aquest mercat, però no hi ha cap oficina estadística que les publiqui. S’ha demanat accés a aquestes dades als ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona, i després d’un recompte i classificació s’ha pogut extreure un perfil inèdit i força precís sobre valor, volum o tipus d’intervenció.

2001 - 2002|Client públic
Modelització del mercat d'envans a partir de les estadístiques de superfície

Modelització del mercat d'envans a partir de les estadístiques de superfície

Determinació d'una col.lecció de ràtios que relacionen la superfície d’un habitatge amb la seva necessitat potencial d’envans, a partir de l’estudi d’una sèrie de plantes-tipus representatives d’uns determinats estàndards d’habitatge. Com que les estadístiques de superfície són provincials, permet un apropament força detallat a la demanda de materials per a envans.

2002|Client privat
Caracterització de la demanda de calderes de calefacció i d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària

Caracterització de la demanda de calderes de calefacció i d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària

Descripció dels hàbits de prescripció de calderes i aparells d'ACS, en termes de productes més populars, configuracions d'instal.lació més freqüents amb detall de costos, perfils d'utilització (freqüència de funcionament, despesa energètica anual), despesa de manteniment i vida mitjana dels aparells.

2001|Client privat
Sistemes de calefacció en els edificis residencials a Espanya

Sistemes de calefacció en els edificis residencials a Espanya

Caracterització del parc instal·lat de sistemes de calefacció a Espanya, i contrast amb el total d’edificis construït, amb detall sobre el tipus de combustible emprat i distingint sistemes centrals i individuals. Estimació del consum energètica específica de calefacció (kWh/any). Projecció de tendències a 10 anys sobre el parc d’edificis, el parc de sistemes i les quotes de mercat de combustibles.

2001|Client privat