Protocol de certificació ambiental adreçat a petites empreses constructores

Protocol de certificació ambiental adreçat a petites empreses constructores

Sistema de certificació ambiental destinat a constructores de mida petita i micro que, per la seva reduïda estructura, no poden plantejar-se l’obtenció d’un certificat ISO 14001. Els requisits que s’exigiran a les empreses candidates provenen d’aquesta ISO, amb la modulació adequada per tal que es puguin aplicar sense generar una càrrega burocràtica desproporcionada.

En elaboració|Client privat
Verificació de les Declaracions Ambientals de Producte per a una gamma de tancaments practicables d’alumini

Verificació de les Declaracions Ambientals de Producte per a una gamma de tancaments practicables d’alumini

Un fabricant de perfils d’alumini per a portes, finestres i murs cortina té Declaracions Ambientals de Producte (DAP) per a una part de la seva oferta. Superada la fase d’implantació, resta la seva verificació, que s’ha confiat a l’ITeC en la seva condició de gestor autoritzat per al sistema DAPcons®. S’ha fet una inspecció a fàbrica per a comprovar que els processos i els consums concordin amb els descrits a l’Anàlisi de Cicle de Vida, elaborant un informe i una reevaluació de la DAP de cadascun dels productes.

2019 - 2020|Client privat
Inclusió de materials reciclats en el banc de dades d’un promotor públic d’edificació

Inclusió de materials reciclats en el banc de dades d’un promotor públic d’edificació

Un promotor públic que treballa amb un banc de dades elaborat per l’ITeC ha demanat una ampliació del seu banc en la que s’incorporin materials reciclats de construcció i materials que han estat fabricats amb una part de matèria primera reciclada. Com tota la resta de materials del banc, tenen associats preus, plecs de condicions i dades ambientals, de manera que es poden incorporar amb total normalitat en qualsevol projecte d’obra nova.

2018 - 2019|Client públic
Protocol per a auditar un projecte d’execució d’urbanisme

Protocol per a auditar un projecte d’execució d’urbanisme

Un municipi vol fer una auditoria d’un projecte d’execució per a una operació urbanística de gran envergadura, amb el propòsit de detectar potencials punts conflictius abans de licitar-lo. Ha demanat que l’ITeC redacti un protocol per a efectuar aquesta revisió, de manera que es puguin identificar actuacions no contemplades en el projecte i conflictes amb la normativa, comprovar si les solucions adoptades són idònies des d’un punt de vista tècnic i ambiental, i si s’han definit adequadament les unitats d’obra i els processos d’execució.

2019|Client públic
ITeC Impulsa: suport en la cerca d'inversió privada per a iniciatives d'economia circular en el sector construcció

ITeC Impulsa: suport en la cerca d'inversió privada per a iniciatives d'economia circular en el sector construcció

ITeC Impulsa ha rebut una sèrie de propostes empresarials innovadores orientades a l'economia circular en construcció i ha identificat a les de major potencial. Ha treballat amb les seleccionades per a redactar un paquet de documentació tècnica que els faciliti el procés de cerca d'inversió privada. Aquesta documentació inclou una valoració del projecte i la seva necessitat financera, més la confecció d'un pla de negoci. Finalment, s'han identificat inversors potencials i se'ls ha confeccionat un resum de les oportunitats més rellevants de cada projecte.

2018 - 2019|Programa nacional d'investigació
Projecte Life Reusing Posidònia: aïllament vegetal de baix impacte ambiental

Projecte Life Reusing Posidònia: aïllament vegetal de baix impacte ambiental

Life Reusing Posidònia és un projecte finançat per la UE on es construeix un edifici prototip amb el qual es pretén demostrar la viabilitat d'edificar habitatges de molt petita petjada ambiental. En ell s'assagen diverses solucions constructives en les quals es fan servir com a aïllament tèrmic i acústic plantes marines seques recollides en una platja propera a l'emplaçament. L’ITeC ha contribuït en els càlculs de consum d'energia i emissions de CO2 derivats dels materials emprats en l'obra.

2017 - 2018|Programa UE
Avaluació d’una escuma de poliuretà de darrera generació

Avaluació d’una escuma de poliuretà de darrera generació

Les escumes de poliuretà habituals al mercat fan servir hidrofluorocarbonis (HFCs) com a agent escumant, un component amb impacte en l’escalfament global. Quan s’ha volgut substituir l’escumant tradicional per un de nou amb mínim impacte ambiental, s’ha comprovat que encara no s'ha incorporat a la norma harmonitzada de producte. En aquesta situació, el fabricant pot optar al marcatge CE del nou producte per la via d'un ETA o per una certificació d'àmbit estatal com el DAU que, a sobre, aborda altres aspectes més enllà de les prestacions del producte, com ara els criteris de projecte i execució, les solucions constructives i el compliment de la reglamentació espanyola.

2016 - 2017|Client privat
Banc de dades per a obres de jardineria i paisatgisme

Banc de dades per a obres de jardineria i paisatgisme

Banc per a l’elaboració de pressupostos, plecs de condicions tècniques i càlculs d’impacte ambiental per a d’obres de jardineria i paisatgisme. Permet calcular, en estadi de projecte, el cost energètic, les emissions de CO2, els residus d’obra i d’embalatge i els ràtios de matèria primera i contingut reciclat. El banc es va crear en 2009 en col·laboració amb diferents associacions d’experts i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2009 - 2016|Client privat
Guia per a la selecció de solucions constructives amb criteris ambientals

Guia per a la selecció de solucions constructives amb criteris ambientals

En aquesta guia es recull l’impacte ambiental de 33 solucions constructives diferents, donant valors a 4 paràmetres (cost energètic, emissió de CO2, consum d’aigua, quantitat de residu) per separat en les fases de fabricació, construcció, manteniment (horitzó de 50 anys) i deconstrucció. Permet fer comparacions entre les diferents alternatives a un mateix element constructiu i així poder escollir, per exemple, entre 4 opcions de forjats, 8 opcions de cobertes o 3 opcions d’envans.

2016|Client públic
Assistent per a la quantificació dels efectes d’una rehabilitació energètica en edificis residencials

Assistent per a la quantificació dels efectes d’una rehabilitació energètica en edificis residencials

Permet que els tècnics que redacten els informes ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis) puguin conèixer fàcilment el comportament energètic de l’edifici que acaben de revisar, només introduint les seves dimensions, orientació i època de construcció en la base de dades. L’aplicació no només retorna els valors de consum energètic, demanda i emissions de CO2 en calefacció, refrigeració i enllumenat, sinó que estima quines millores s’obtindrien en cas que s’executessin una sèrie de mesures de rehabilitació energètica tant passives (increment de l’aïllament) com actives (modernització de les instal.lacions).

2015|Client públic