Avaluació d'escales prefabricades

Avaluació d'escales prefabricades

Aplicació dels protocols europeus d'avaluació i control de la producció dels kits d'escales prefabricades en els quals el fabricant subministra una solució constructiva completa (esglaons, entornpeus, replans, baranes, passamans) però que no participa en l'estructura portant de l'edifici. Contempla els aspectes de resistència mecànica, seguretat en ús i en cas d'incendi, durabilitat i salubritat.

2016|Client privat
Marc normatiu europeu dels forns de combustible sòlid

Marc normatiu europeu dels forns de combustible sòlid

Consulta als Punts de Contacte de la Comissió Europea per recopilar els requisits reglamentaris que a cada país de la UE regulen l'ús en el sector comercial i hostaler dels forns de carbó de llenya.

2016|Client privat
Identificació dels requisits normatius d'unes plaques compòsit fusta-termoplàstic

Identificació dels requisits normatius d'unes plaques compòsit fusta-termoplàstic

Un fabricant vol aconseguir el marcatge CE de les plaques de revestiment que comercialitza, les quals consisteixen en un nucli de tauler derivat de la fusta amb una làmina sintètica adherida sobre una o totes dues cares. El nucli està regulat per una norma europea harmonitzada, però com que la làmina modifica el comportament del conjunt (les seves prestacions higrotèrmiques i de reacció al foc, per exemple) no queda clar si es pot valorar amb els mateixos criteris, atès que passarien desapercebuts els avantatges competitius del producte.

2016|Client privat
Suport tècnic en el procés de licitació d'una obra de gran envergadura

Suport tècnic en el procés de licitació d'una obra de gran envergadura

Una societat participada per diferents administracions públiques volia engegar un projecte d’edificació per valor de més de 100 milions € i va sol·licitar l’assistència de l’ITeC per a preparar la documentació de la licitació amb la metodologia TCQ, atendre les consultes dels ofertants i finalment comparar les ofertes rebudes també amb TCQ.

2010|Client privat
Valoració econòmica de l'estoc d'edificis d'un campus universitari

Valoració econòmica de l'estoc d'edificis d'un campus universitari

L'entitat que administra un campus universitari necessita determinar el valor dels edificis que conté. Per a això s'utilitza el mètode del cost de reposició que usualment es basa en costos mitjans de construcció per metre quadrat. Però al tractar-se d'edificis poc assimilables a les mitjanes s'ha optat per fer un càlcul més fidel on es reflecteixin amb precisió les solucions constructives emprades en la realitat, per la qual cosa s'ha recorregut a les bases de dades i el programari de pressupostos de l’ITeC.

2009|Client privat
Valoració tècnica de les ofertes presentades per a gestionar la construcció d’un edifici singular

Valoració tècnica de les ofertes presentades per a gestionar la construcció d’un edifici singular

Abans d’executar un edifici singular que allotjarà 30.000 m2 d’oficines per a un client institucional, s’ha convocat un concurs per a seleccionar un ‘project manager’ que gestioni la licitació i posterior execució d’obra. L’ITeC ha avaluat les diferents ofertes rebudes i les ha classificat d’acord amb la solvència tècnica dels equips i els mètodes de treball proposats pels licitadors, per tal que el client pugui prendre una decisió que no estigui sustentada només en l’oferta econòmica.

2009|Client privat
Normativa vivenda bàsica

Normativa vivenda bàsica

Aquesta proposta de normativa intenta crear les condicions legals adients per a construir uns habitatges “bàsics” de cost més baix que els actuals, més adequats als programes contemporanis i que puguin personalitzar-se en termes de grau de compartimentació i nivell d’equipament. Es planteja com una norma complementària i compatible amb l’actual, tant la de rang estatal com la de rang autonòmic.

2005 - 2008|Client públic
Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Assistent per a aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals en les obres promogudes per una diputació provincial. Consisteix en una col.lecció de 11 fitxes en les que es descriuen quines són les demandes concretes de la normativa sobre temes com els equips de protecció, la senyalització o les subcontractes, especificant com es reparteix la responsabilitat del seu compliment entre el promotor, l’empresa que executa l’obra o el manteniment, i els treballadors.

2007|Client públic
Projectar l’arquitectura des de la coordinació dimensional

Projectar l’arquitectura des de la coordinació dimensional

Els hàbits constructius actuals han relegat a un segon pla qüestions com la racionalització de les mides i la compatibilitat entre els materials i les solucions constructives, cosa que tendeix a penalitzar els costos, els temps d’execució i el volum de residus. La coordinació dimensional pretén afavorir l’acord a obra entre elements constructius de diversos fabricants o proveïdors, en una aposta per optimitzar recursos i guanyar en qualitat.

2001 - 2004|Client públic
Projecte RISK-UE: Escenaris de risc sísmic amb aplicacions a diferents ciutats europees

Projecte RISK-UE: Escenaris de risc sísmic amb aplicacions a diferents ciutats europees

Valoració dels efectes potencials de diferents fenòmens sísmics en una mostra de ciutats simulant com es comportarien els edificis existents. Per al cas de Barcelona, l’ITeC ha estudiat el cas dels edificis típics de l’Eixample, com a tipologia representativa del parc d’habitatges de la ciutat; afegint també un parell d’edificis gòtics, com a mostra patrimonial.

2001 - 2004|Programa UE