Suport tècnic en el procés de licitació d'una obra de gran envergadura

Suport tècnic en el procés de licitació d'una obra de gran envergadura

Una societat participada per diferents administracions públiques volia engegar un projecte d’edificació per valor de més de 100 milions € i va sol·licitar l’assistència de l’ITeC per a preparar la documentació de la licitació amb la metodologia TCQ, atendre les consultes dels ofertants i finalment comparar les ofertes rebudes també amb TCQ.

2010|Client privat
Valoració econòmica de l'estoc d'edificis d'un campus universitari

Valoració econòmica de l'estoc d'edificis d'un campus universitari

L'entitat que administra un campus universitari necessita determinar el valor dels edificis que conté. Per a això s'utilitza el mètode del cost de reposició que usualment es basa en costos mitjans de construcció per metre quadrat. Però al tractar-se d'edificis poc assimilables a les mitjanes s'ha optat per fer un càlcul més fidel on es reflecteixin amb precisió les solucions constructives emprades en la realitat, per la qual cosa s'ha recorregut a les bases de dades i el programari de pressupostos de l’ITeC.

2009|Client privat
Valoració tècnica de les ofertes presentades per a gestionar la construcció d’un edifici singular

Valoració tècnica de les ofertes presentades per a gestionar la construcció d’un edifici singular

Abans d’executar un edifici singular que allotjarà 30.000 m2 d’oficines per a un client institucional, s’ha convocat un concurs per a seleccionar un ‘project manager’ que gestioni la licitació i posterior execució d’obra. L’ITeC ha avaluat les diferents ofertes rebudes i les ha classificat d’acord amb la solvència tècnica dels equips i els mètodes de treball proposats pels licitadors, per tal que el client pugui prendre una decisió que no estigui sustentada només en l’oferta econòmica.

2009|Client privat
Normativa vivenda bàsica

Normativa vivenda bàsica

Aquesta proposta de normativa intenta crear les condicions legals adients per a construir uns habitatges “bàsics” de cost més baix que els actuals, més adequats als programes contemporanis i que puguin personalitzar-se en termes de grau de compartimentació i nivell d’equipament. Es planteja com una norma complementària i compatible amb l’actual, tant la de rang estatal com la de rang autonòmic.

2005 - 2008|Client públic
Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Assistent per a aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals en les obres promogudes per una diputació provincial. Consisteix en una col.lecció de 11 fitxes en les que es descriuen quines són les demandes concretes de la normativa sobre temes com els equips de protecció, la senyalització o les subcontractes, especificant com es reparteix la responsabilitat del seu compliment entre el promotor, l’empresa que executa l’obra o el manteniment, i els treballadors.

2007|Client públic
Projecte RISK-UE: Escenaris de risc sísmic amb aplicacions a diferents ciutats europees

Projecte RISK-UE: Escenaris de risc sísmic amb aplicacions a diferents ciutats europees

Valoració dels efectes potencials de diferents fenòmens sísmics en una mostra de ciutats simulant com es comportarien els edificis existents. Per al cas de Barcelona, l’ITeC ha estudiat el cas dels edificis típics de l’Eixample, com a tipologia representativa del parc d’habitatges de la ciutat; afegint també un parell d’edificis gòtics, com a mostra patrimonial.

2001 - 2004|Programa UE
Projectar l’arquitectura des de la coordinació dimensional

Projectar l’arquitectura des de la coordinació dimensional

Els hàbits constructius actuals han relegat a un segon pla qüestions com la racionalització de les mides i la compatibilitat entre els materials i les solucions constructives, cosa que tendeix a penalitzar els costos, els temps d’execució i el volum de residus. La coordinació dimensional pretén afavorir l’acord a obra entre elements constructius de diversos fabricants o proveïdors, en una aposta per optimitzar recursos i guanyar en qualitat.

2001 - 2004|Client públic
Ambientalització, docència i professió

Ambientalització, docència i professió

En el moment de redactar aquesta proposta, els programes formatius dels oficis de la construcció no feien cap referència a la sostenibilitat ambiental. Per a cobrir aquesta mancança, l’ITeC va revisar els programes de 12 cursos diferents (de paleta, enrajolador, pintor, encofrador, etc.) per introduir els principis bàsics de sostenibilitat en l’obra i com afecten en la pràctica a cadascun dels oficis les qüestions del bon aprofitament dels materials, de l’energia i de l’aigua, més la gestió dels residus i l’execució respectuosa en termes de soroll i emissions.

2002 - 2003|Client públic
Aplicacions domòtiques dins l’habitatge

Aplicacions domòtiques dins l’habitatge

Estat de l'oferta de sistemes domòtics amb aplicabilitat a les promocions públiques d'habitatge.

2000|Client públic
Guia d’implantació de l’ISO 9001 en petites constructores

Guia d’implantació de l’ISO 9001 en petites constructores

A mitjans dels noranta només els grans grups empresarials del sector construcció es van involucrar en la implantació de les normes ISO 9000. A l’any 2000, quan la ISO 9001 es sotmet a la seva segona revisió, la bretxa entre constructores grans i petites es feia preocupant. Per tal de redreçar la situació es va redactar una guia que descrivia els passos a seguir i els beneficis que se’n deriven d’implantar un sistema de qualitat certificable en empreses constructores de mida mitjana, petita i micro.

2000|Client públic