ITeC/ Arxiu de projectes/Reciclatge
Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Informe sobre les possibilitats de fer servir com a reblert artificial de terreny un residu sòlid que produeix una indústria química i que té una forma granular semblant a la dels àrids. S'han sotmès a una bateria d'assajos segons el Plec de Prescripcions PG-3, complementats amb proves específiques de lixiviació.

2004|Client privat
Pavimentació de camins rurals amb formigó amb escòries: estudi d'un tram experimental

Pavimentació de camins rurals amb formigó amb escòries: estudi d'un tram experimental

Pavimentació d’un tram experimental de camí rural, amb diferents alternatives: formigó i grava-ciment amb escòries tractades provenint d’incineradora amb diversos gruixos, a partir dels resultats de l’anàlisi de caracterització de les esmentades escòries.

2001 - 2002|Client públic
Sistemes de reutilització d’aigües grises

Sistemes de reutilització d’aigües grises

Els sistemes de reutilització d’aigües grises (les procedents de banyeres i dutxes) tenen un potencial d’estalvi de fins al 45% del consum habitual d’aigua. L’estudi analitza la viabilitat i el cost d'afegir un cirucuit d'aigües grises als projectes de nova planta, concloent que no incrementen significativament el pressupost d’execució.

2001|Client públic
Reciclatge d'embalatges d’obra com a aïllant tèrmic

Reciclatge d'embalatges d’obra com a aïllant tèrmic

A les obres es genera un abundant residu provinent d’embalatges, caracteritzat per la seva baixa densitat. L’estudi analitza el seu potencial per a ser reutilitzats com a aïllament de les cambres d’aire de les parets exteriors, un cop trinxats i mesclats. Demostra que és una actuació viable tant des del punt de vista tècnic com logístic, atès que la quantitat de residus d’aquesta mena és prou alta com per a satisfer el volum de cambres a aïllar.

2001|Client públic
Accions tècniques per a fomentar la valorització, minimització i selecció dels residus originats a les obres

Accions tècniques per a fomentar la valorització, minimització i selecció dels residus originats a les obres

Aporta estratègies per a controlar i reduir els residus de composició heterogènia que genera el sector construcció tant en les fases de demolició com en les pròpiament de producció, sigui en obres de nova planta com en obres de rehabilitació.

1998 - 2000|Programa UE
Prova pilot d'un sistema de retenció de talussos per tires de pneumàtics

Prova pilot d'un sistema de retenció de talussos per tires de pneumàtics

Comprovació de la viabilitat de la construcció de talussos armats amb faixes de pneumàtics usats, en termes de seguretat i deformabilitat. Es parteix d’una modelització numèrica que permet predimensionar la quantitat de pneumàtics requerida per al bon funcionament d’una solució d’aquest tipus.

1997|Client públic
Aprofitament de residus de construcció

Aprofitament de residus de construcció

Llibre estructurat sobre tres temes: residus generats per la construcció (tècniques de demolició i de reutilització del residu); la construcció com a emmagatzemadora i inertitzadora de residus d’un altre origen (propostes de reutilització de sobrants inerts com els pneumàtics); procediments d’inertització basats en mètodes emprats a la construcció.

1995|Client públic
Caracterització, propostes d’utilització i recomanacions d’ús per als pneumàtics vells com a material de construcció

Caracterització, propostes d’utilització i recomanacions d’ús per als pneumàtics vells com a material de construcció

Situació del mercat del pneumàtic usat, el seu potencial i les aplicacions que se'l dóna en altres països. Es proposen tres formes de reutilització: com a estabilitzador de talussos, terraplens, desmunts i reblerts; com a element de seguretat vial disposat en pilones formant bandes laterals o medianes; com a element de seguretat vial en forma de granulat de pneumàtic lligat amb poliuretà per a revestiment de tanques.

1993 - 1994|Client públic
Recomanacions d’ús de les escòries procedents de centrals cremadores de residus urbans

Recomanacions d’ús de les escòries procedents de centrals cremadores de residus urbans

Anàlisi del potencial per a reutilitzar les escòries generades per les incineradores de residus urbans per a fabricar elements de construcció de gran volum.

1989|Client públic