Comissió Permanent

La Comissió permanent és l’òrgan permanent d’administració i gestió de la Fundació. Es reuneix mensualment (normalment els tercers dilluns de cada mes que es quan es disposa de les dades econòmiques de tancament del mes anterior) per fer un seguiment econòmic i institucional de l’activitat de l’Institut com també d’algun tema puntual delegat legalment pel Patronat. El nombre de membres és d’un mínim de tres i un màxim de nou patrons.

La composició actual és:

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya

Confederació Catalana de la Construcció

Institut Català del Sòl – INCASÒL

 

El President del Patronat i el Secretari ho són també de la Comissió Permanent.