L’ITeC col·laboratiu

Barcelona+Sostenible
Xarxa d’entitats i empreses + sostenibles. El compromís amb Barcelona+Sostenible, comporta ser corresponsable en la construcció d’una Barcelona més sostenible, d’acord amb els objectius i les línies d’acció recollits al compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022.
Formar part d’aquesta xarxa, a més d’impulsar mesures de sostenibilitat dins de l’Institut, fa possible compartir bones pràctiques i desenvolupar projectes amb altres membres de la xarxa, així com formar part d’un col·lectiu implicat en la transformació de la ciutat.
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya
El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya és un òrgan col·legiat que té per objecte, l’anàlisi, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures a Catalunya, des de la més estricta independència de criteri. Es constitueix com a instrument per facilitar, als diferents agents del sector i a la societat en general, informació tècnica, objectiva i independent que permeti el diàleg i el debat serè i rigorós de les polítiques publiques d’infraestructures a Catalunya.

El Consell, constituït el 12 de maig del 2017, és una iniciativa de:

 • l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria (ASINCA)
 • la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
 • Foment del Treball Nacional
 • la Fundació Cercle d’Infraestructures

L’ITeC, es va adherir al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya com a membre col·laborador amb data 2018.

Altres entitats adherides són: Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, la Confederació Catalana de la Construcció (CCC).

Les funcions del Consell són:

 • Actuar com element de connexió entre la societat civil i les administracions públiques.
 • Proposar directrius i objectius de les polítiques d’infraestructures de les diferents administracions públiques.
 • Formular propostes per a la millora de la contractació de projectes i obres.
 • Promoure, en els casos que resulti pertinent, les col·laboracions público-privades que suposin millores d’eficiència.
 • Proposar la fixació dels criteris d’anàlisi i avaluació dels plans, programes i projectes d’infraestructures i, en el seu cas, encarregar, quan així ho consideri, els estudis escaients per donar compliment a aquests objectius.
 • Avaluar plans, programes i projectes i identificar les inversions més productives, sostenibles i socialment beneficioses, incloses les col•laboracions público-privades.
 • Identificar i proposar projectes provinents de la iniciativa privada per a la consecució de l’interès general.

El representant de l’ITeC al Consell és el Director General.

L’ITeC aporta al Consell el seu coneixement del sector, de la normativa i les bones pràctiques i col·labora fonamentalment en tres grups de treball: Contractació; Habitatge i rehabilitació; Sostenibilitat i Circularitat aplicada a les infraestructures.

La participació en el Consell permet a l’ITeC un contacte directe amb tots els membres, obtenir informació de primera mà i opinar en els temes objecte de debat en el si del Consell

Coordinadora Catalana de Fundacions
La Coordinadora Catalana de Fundacions, fundada l’any 1978, agrupa més de 650 fundacions associades en l’àmbit educatiu, de recerca i de cooperació, entre d’altres, i té per objectius representar els interessos de les fundacions davant els poders públics i la societat, contribuir al creixement del sector fundacional, fer visible la bona feina de les Fundacions i prestar serveis a les fundacions associades. L’ITeC en forma part com a fundació que és. El seu representant a les assemblees és el Secretari del Patronat.
L’ITeC es va associar a la Coordinadora perquè considera que les Fundacions tenen un paper fonamental en el dinamisme social i econòmic de la nostra societat, perquè tenim la inquietud de millorar dia a dia i a través de la Coordinadora ens arriben documents i recomanacions molt interessants en matèria legal, de transparència, bon govern, etc. i també perquè organitzen cursos de formació molt interessants per les fundacions associades.
EOTA
L’ITeC és membre de ple dret d’aquesta organització europea que agrupa actualment uns 50 membres designats pels diferents Estats membres de la Unió Europea o per països que tenen acords amb la Unió. Com a organisme d’avaluació tècnica de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans de l’organització (Assemblea General, Consell Tècnic, Grups de treball de productes i horitzontals) i en l’elaboració dels Documents d’Avaluació Europeus- EAD.

Ha estat designat per les 35 àrees de producte definides en l’Annex IV del Reglament (UE) 305/2011, per desenvolupar Avaluacions Tècniques Europees-ETA – a partir de Documents d’Avaluació Europeus-EAD – per a productes que no disposen d’una norma harmonitzada. Aquestes avaluacions es desenvolupen a partir de la sol·licitud d’un fabricant a un organisme d’avaluació tècnica de l’EOTA, i són la base per al marcatge CE del producte i ús objecte de la sol.licitud.

Actualment, Santiago del Pozo, Cap de l’Oficina EOTA és membre de la Comissió Executiva de l’EOTA.

Hi ha una doble motivació:

 • Participar en treballs de desenvolupament de metodologies d’avaluació (assaigs i mètodes de càlcul) a nivell europeu per a productes innovadors i productes no coberts per les normes harmonitzades.
 • Elaborar Avaluacions Tècniques Europees-ETA per a tots aquells fabricants que ho necessiten per marcar CE el seus productes.

Amb aquesta activitat, l’ITeC ha passat a ser un actor europeu en l’avaluació tècnica de productes.

Euroconstruct
Euroconstruct és un grup independent de recerca que fa seguiment i previsions dels mercats europeus de la construcció des de mitjans dels anys setanta. Hi participen 19 països, cadascun a través d’una entitat amb expertesa en mètrica del sector, i que hi treballa en règim independent respecte a interessos empresarials o governamentals. L’ITeC és el representant espanyol en el grup.

Euroconstruct s’autofinança íntegrament amb dues úniques fonts d’ingressos: l’organització de dues conferències anuals i la venda dels informes semestrals que les acompanyen (hi ha un sumari a https://itec.cat/serveis/estudis-mercat/euroconstruct-informes/) Cada membre ven els informes al seu país en exclusivitat i rep els ingressos. La conferència s’organitza de manera rotatòria, i el membre del país amfitrió es fa càrrec de les despeses i rep els ingressos.

Euroconstruct no té òrgans directius: les decisions es prenen a les assemblees semestrals que es fan coincidint amb les conferències, d’acord amb un reglament (“internal rules”) que atorga un vot a cada país i fixa quines són les majories necessàries.

El representant de l’ITeC a la Xarxa Euroconstruct és en Josep Ramon Fontana, Cap del Departament de Mercats.

L’activitat principal de l’ITeC és proporcionar serveis tècnics, però som plenament conscients que el sector avança amb criteris de mercat. Per tant, per moure’s en el sector de la construcció és imprescindible conèixer i comprendre el mercat: quines parts creixen i quines no, perquè ho fan, què es pot esperar en el futur.

Euroconstruct aporta no només dades quantitatives sobre la salut present i futura dels mercats europeus, sinó que també permet observar patrons (en Europa cada cop hi ha menys casos aïllats, el comportament d’un país acostuma a reproduir-se en altres).

Però a més a més de tenir accés al coneixement que es deriva de les dades, és important també l’accés a l’equip d’experts que les produeix, de manera que la pertinença a Euroconstruct també posiciona a l’ITeC a l’interior d’una xarxa de treball que es pot explotar per a altres projectes on calgui aquesta mena de visió econòmica.

FIEBDC
L’Associació FIEBDC té com a finalitat definir el format FIEBDC com a element de transmissió d’informació de la construcció a Espanya. Aquest format es conegut de forma col·loquial com a “format o arxiu BC3”, prenent com a nom l´extensió de l´arxiu en que es materialitza.

Té 3 òrgans de govern i gestió tècnica del quals l’ITeC en forma part de manera activa com a associat amb diversos càrrecs.

Els òrgans són els següents:

 • Assemblea General
 • Junta Directiva
 • Comissió Tècnica Permanent (CTP)

L’Assemblea General agrupa tos els membres de l’Associació FIEBDC, i és la que aprova la definició del format FIEBDC així com les línies a seguir per a la seva difusió i ús.

La Junta Directiva és l’òrgan delegat de l’Assemblea que la regeix i representa per a demanar i rebre el seguiment i desenvolupament del format FIEBDC treballat per la CTP, i per a rebre, proposar i treballar les línies a seguir per a la seva difusió i ús, i que després presentarà a la Assemblea General per al seu debat i aprovació.

Actualment està formada per president, vicepresident, tresorer, secretari general, vocal 1r, vocal 2n, vocal 3r i vocal 4rt. Un dels membres ha de ser el president vigent de la CTP. L’ITeC ha estat quasi tots els anys membre de la Junta Directiva en un o altra càrrec. Actualment (2020) Miguel Ángel Gonzalo, Director de l’Àrea de Construcció és el Vicepresident. Els càrrecs son a títol personal.

La CTP és l’òrgan delegat de la Junta Directiva per al seguiment i desenvolupament del format FIEBDC.

Actualment està formada per president, secretari, vocal 1r, vocal 2n, vocal 3r, vocal 4rt i vocal 5è. L’ITeC ha estat tots els anys el secretari (actualment, Xavier Casademont, Responsable de Desenvolupament del Banc de Dades). Els càrrecs son a títol personal.

La motivació principal és participar activament en el desenvolupament del format FIEBDC com a eina fonamental per a l’estandarització i intercanvi de la informació del sector de la construcció a Espanya, amb els beneficis d’utilització d’un llenguatge comú que permeti la comunicació efectiva entre diferents aplicatius i els professionals que les fan servir i per tant fomentar una major productivitat.

FOCIR

La FOCIR en tant que federació d’organitzacions no governamentals amb reconeixement internacional té per objectiu fomentar la presència i el reconeixement d’aquestes organitzacions a nivell internacional. El representant de la Fundació ITeC a la FOCIR és el Secretari del Patronat i Director General de la Institució.
L’ITeC pertany a la FOCIR per gaudir d’un altaveu de la nostra activitat a nivell internacional i per a optar als ajuts que el Govern de la Generalitat ofereix per a la internacionalització a través del DIPLOCAT i la FOCIR.
Obra
L’ITeC és soci fundador d’OBRA, associació que va començar el març de 2011, quan diverses entitats encapçalades per l’Ajuntament de Barcelona van signar un protocol amb l’objectiu de potenciar la innovació, la promoció i la difusió de la rehabilitació d’edificis i amb la voluntat de ser punt de trobada dels principals actors de la ciutat de Barcelona que interactuen en aquest àmbit. Posteriorment els signants van debatre’n els estatuts i els objectius i finalment l’associació OBRA va quedar constituïda el 16 d’abril de 2013.

L’ITeC participa de les reunions de treball periòdiques d’OBRA.

El representant de l’ITeC a OBRA és el Director Tècnic.

La participació en les activitats d’OBRA permet a l’ITeC un contacte directe amb les entitats que treballen a la ciutat de Barcelona i, atesa la vinculació amb l’Ajuntament de Barcelona, disposar d’informació de primera mà relativa a les iniciatives municipals a l’entorn de la Construcció i de l’habitatge i la rehabilitació en especial. A més, permet a l’ITeC posar a disposició de les entitats de la ciutat el coneixement sobre els instruments que posem al seu abast i aportar als grups de treball els nostres coneixements tècnics en matèria de rehabilitació.