Política de transparència

El patronat de la Fundació ITeC té la voluntat i el compromís envers la societat de ser transparent en totes les seves actuacions.

Amb aquesta finalitat hem creat aquest web que dóna compliment a les obligacions de transparència de la Fundació, en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix aquest web integrarà la seva informació al portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

L’ITeC en tant que Institució privada al servei de la societat té en la transparència un dels seus valors principals.

La informació d’aquesta web s’estructura en tres apartats:

Informació institucional i organitzativa

Missió, visió i valors

Estatuts

Composició dels òrgans de govern

Patronat de l’ITeC

Comissió Permanent

Consell Assessor

Comissió Construïm el Futur

Comissió Indústries de la Construcció

Col·lectiu de Beneficiaris Atesos

Organigrama

Normativa aplicable

 
Gestió
econòmica

Memòria d’activitats

Informe d’auditoria, comptes anuals i memòria econòmica

Programa de treball i pressupost 2018

Programa de treball i pressupost 2019

Inventari del patrimoni

 
Gestió
administrativa

Contractes, convenis i subvencions

2019

2018

2017

2016

2015

Data actualització: juliol 2019