Política de la qualitat

La política de la qualitat de l’ITeC s’adreça a aconseguir:

  • La satisfacció de les necessitats i les expectatives dels nostres clients.
  • Garantir la seguretat i salut de tots els treballadors.
  • Actuar respectant el medi ambient i millorar l’eficiència del funcionament de la institució per tal d’enfortir-ne la competitivitat.
  • Treballar amb transparència vers al Patronat, els treballadors i la societat en general.

Per aconseguir la plena confiança dels nostres clients, la institució aporta els recursos humans i tècnics competents que permeten acomplir els requeriments del client, els aplicables a la seguretat de la informació i els legals i reglamentaris; i proporciona la sistemàtica per garantir l’assoliment dels compromisos adquirits.

A tal efecte, l’ITeC orienta la seva organització segons el model de la Norma ISO 9001 i fomenta l’ús de tècniques de planificació, control, prevenció i millora en els successius processos de la seva activitat:

  • L’estudi i l’anàlisi de les necessitats definides i implícites del client.
  • El desenvolupament dels productes i serveis amb una observança estricta dels requisits especificats i garantint la confidencialitat de la informació pròpia i la del seus clients.
  • El lliurament final dels productes i serveis amb totes les garanties acordades

L’ITeC valora de forma capital la implicació permanent de tot el seu personal, que considera el seu patrimoni més valuós i, amb aquesta finalitat, en potencia la formació continuada, la conscienciació ambiental, la cultura preventiva, la responsabilitat i implicació amb la seguretat de la informació, la comunicació i el treball en equip.

També propicia la participació activa de tots els seus membres en la implantació de nous processos i en la resolució de problemes amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua en els aspectes de qualitat, seguretat i salut laboral i productivitat de l’Institut.

L’ITeC confereix la màxima importància a la cooperació lleial dels seus subministradors i col·laboradors, als quals exigeix el mateix grau de compromís i competència professional envers la qualitat i la seguretat, per la qual cosa els selecciona a partir de criteris d’avaluació global de la seva organització i dels seus productes i serveis.

L’ITeC té en alta consideració el respecte al medi ambient, realitza, en la mesura del possible,  un consum sostenible fomentant l’ús eficient dels recursos (aigua, energia i materials) i la correcta gestió dels residus. Mesures totes encaminades a donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (els ODS) aprovats per l’ONU el 2015.

El desplegament d’aquesta política de la qualitat es duu a terme amb l’establiment d’objectius i de plans d’accions per tal d’assolir-los, juntament amb l’aplicació del sistema de gestió de la qualitat.