Bancs de criteris de control de qualitat – ITeC

En aquesta pàgina podeu descarregar els bancs de criteris de control de qualitat de l’ITeC que se fan servir al mòdul de qualitat del programa TCQ.

Any 2019

Els bancs de criteris de control de qualitat que podeu descarregar pertanyen a la tipologia d’obra d’Edificació i d’Enginyeria Civil.

Format PDF Banc de criteris de control de qualitat d’edificació – ITeC 2019
Criteris de control BC-Edificació – ITeC 2019
Annex 1. Acústica
Format PDF Banc de criteris de control de qualitat d’enginyeria civil – ITeC 2019
Format PDF Criteris de control BC-Enginyeria Civil – ITeC 2019

Aquesta documentació engloba gairebé la totalitat dels assaigs que es poden emprar en les diferents tipologies d’obres (obra nova, rehabilitació, urbanització; i carreteres i transports) i s’associen per defecte els contemplats com a obligatoris a la normativa vigent.

Com qualsevol altra base de dades, cal entendre-la com a una referència general, que requereix la particularització pròpia en cada cas. Per tant, són les persones responsables de l’establiment del pla o del programa de control de qualitat qui, han d’adaptar la informació de l’esmentat banc a l’especificitat de l’obra, tot modificant-ne els criteris de control (afegint-hi o traient-hi assaigs, variant-hi les freqüències de control, etc.).

El banc de criteris de qualitat inclou:

  1. Criteris de freqüències de realització d’assaigs
  2. Associació partides d’obra – àmbits de control (amb el banc BEDEC 2019)
  3. Especificacions (extretes del plec de condicions tècniques o normativa corresponent)
  4. Els preus dels assaigs porten inclòs el 13% en concepte de despeses generals, i el 6% en concepte de benefici industrial; per tant, cal parar especial atenció a l’hora de configurar l’últim full del pressupost de control de qualitat, ja que només caldrà aplicar-hi el 21% en concepte d’IVA.

Si la instal·lació és en xarxa, descarregueu el fitxer i executeu, en primer lloc, l’arxiu al servidor i, després, a cada usuari.

Si es tracta d’una instal·lació monousuari, descarregueu l’arxiu i executeu-lo al propi ordinador.

L’últim banc instal·lat sortirà com a banc per defecte a la finestra “Crear qualitat / Banc de criteris” i a “General / Seleccionar banc de criteris” del mòdul Gestió de control de qualitat del TCQ.

Si ho desitgeu, podeu seleccionar un altre banc a totes dues opcions.

Amb l’opció “Utilitats / Traspassar del banc de criteris” podeu traspassar informació dels bancs de criteris a la qualitat de la vostra obra.

Anys anteriors