Programes - TCQ

ITeC/Programes/TCQ/Mòdul 5. Gestió de control de qualitat

Mòdul 5. Gestió de control de qualitat

Aquest programa elabora en la fase de redacció de projecte el pla del control de qualitat d’una obra, a partir del pressupost elaborat amb TCQ i d’un banc de criteris de control que inclou associacions entre elements d’obra i conceptes de control de recepció, execució i obra acabada (relació d’assaigs, freqüències i especificacions).

En fase d’execució, és una eina útil de suport a les decisions de la direcció de les obres i en el seguiment i compliment de l’esmentat pla de control; en finalitzar l’obra, permet obtenir llistats resum que informen de la qualitat assolida; en fase d’explotació i manteniment, possibilita la consulta directa dels resultats per assaigs individuals, per lots, per característiques afins o per localització.

Permet establir la pròpia tramificació-sectorització mitjançant la disgregació o agrupació del pressupost per tal d’ajustar-lo a les necessitats de lotificació i a la realitat del procés constructiu, introduint-hi diferents freqüències segons el seu ús o importància. A partir d’un llistat de preus d’assaigs i juntament amb el mòdul de pressupostos s’obté el pressupost dels assaigs definits.

Així doncs les principals funcions que es desenvolupen amb el software per a la construcció TCQ emprant el mòdul Gestió de control de qualitat són:

 • Generar l’associació dels assaigs del banc de criteris de control amb partides d’obra del pressupost (diferents bancs de criteris per tipologia d’obra: edificació, obra civil, obres hidràuliques)
 • Generar l’associació de les fitxes de control amb les famílies de les partides d’obra del pressupost (aquesta utilitat es realitza exclusivament amb el banc de criteris d’edificació)
 • Homogeneïtzar de forma automàtica les unitats d’amidament i freqüència de les partides d’obra i dels assaigs que s’hi associïn
 • Particularització del pla de control a l’obra concreta associant-hi controls mitjançant àmbits, assaigs o copiant els controls d’altres partides d’obra
 • Modificar i adaptar les freqüències d’assaigs (freqüència, nombre d’assaigs per lot, relació d’unitats, tipus de càlcul, etc.)
 • Assignació de les especificacions (criteris d’acceptació i rebuig)
 • Càlcul del nombre d’assaigs d’acord amb les freqüències, amidaments i relació d’unitats
 • Actualització d’amidaments des del pressupost (transferència al mòdul de qualitat dels canvis d’amidament realitzats en el pressupost)
 • Llistats del pla de control de qualitat en fase de planejament:
  • Llistat del pla de control (resultat, preu i import, freqüències, relació d’unitats i tipus de càlcul i especificacions)
  • Llistat resum del pla de control (percentatge de qualitat amb relació a pressupost)
  • Estadística d’assaigs (ordenada per import o per codi)
  • Estadística d’assaigs per partida d’obra
 • Generació del pressupost del pla de control de qualitat
 • Entrada manual dels resultats dels assaigs
 • Entrada automàtica dels resultats d’assaigs mitjançant fulls d’encàrrec (exportació via correu electrònic, generació directa per pantalla, encàrrec segons l’amidament previst)
 • Consulta de sèries (possibilitat de dissenyar consultes dels resultats dels assaigs)
 • Llistat d’encàrrecs:
  • Resultats d’assaigs (sèries pendents, rebudes, anul·lades…)
  • Informes de laboratori (pendents, rebuts…)
 • Formació de lots i estadística d’assaigs agrupats per criteris homogenis (càlcul de resistències segons EHE per als lots de formigó)
 • Llistats de resum de resultats d’assaigs (EDC)
 • Certificació manual d’assaigs i ajust del nombre d’assaigs estimat final
 • Certificació automàtica d’assaigs mitjançant fulls d’encàrrec (formats a partir del lliurament de resultats pel laboratori) o entrada manual de resultats
 • Certificació d’obra en el mòdul de qualitat amb la possibilitat de traspassar-la, tant des del mòdul de seguiment al de qualitat, com a la inversa (certificat en origen i estimat final)
 • Resultats certificats (llistat d’assaigs certificats per partides: detallat o directe)
 • Llistat de seguiment de qualitat
 • Llistat d’auditoria (compliment del pla de control – promotor)
 • Resum d’auditoria
 • Llistat de desviacions actuals (compliment del pla de control – DEO)
 • Resum de desviacions actuals
 • Importació del mòdul de qualitat d’una unitat de control a una altra (ús en pressupostos modificats, etc.)
 • Traspassar informació del banc de criteris a la unitat de control (assaigs, propietats de mostra i resultat, fulls d’encàrrec model, associació PO-A)
 • Gestió de fitxes de control (permet la gestió de les fitxes i l’actualització de les mateixes)
 • Llistat de fitxes (genera un document word amb l’índex de fitxes seleccionades i concatenades i un exemplar de cada fitxa)