Informació ambiental de productes i sistemes

El compromís amb el medi ambient

 • La comunicació ambiental és sense dubte un valor a l’alça en diversos aspectes de la nostra societat i, per tant, també a la Construcció: és l’expressió del compromís d’una activitat respectuosa amb el medi ambient, que s’insereix dins de les tendències de transparència, traçabilitat i responsabilitat social.
 • L’ITeC ha estat sempre una entitat sensible amb aquests objectius i ha estat capdavanter en algunes iniciatives relacionades amb la reducció dels impactes ambientals, posant sempre eines útils als diferents agents del sector.
 • Una d’aquestes eines, el BEDEC (Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius), disposa des de 2004 de dades ambientals, que permeten conèixer valors d’impacte relatius a emissions de CO2, energia de fabricació, residus generats, el contingut de reciclat, i d’altres que s’aniran incorporant progressivament fins a completar els indicadors més emprats en l’anàlisi del cicle de vida.
 • Aquesta pàgina Web dona un pas més enllà. Permet als tècnics, projectistes, constructors, i usuaris en general, analitzar la informació ambiental que les empreses fabricants de productes posen a disposició, ordenant conceptes amb l’objectiu d’esdevenir una plataforma potent de comunicació ambiental.
 • En aquest context no es pot oblidar que:

  • El Reglament Europeu de Productes de la Construcció (UE 305/2011) demana que les obres de construcció es construeixin amb un ús sostenible dels materials.
  • Les administracions públiques comencen a demanar que en les obres que promouen, s’informi de les emissions de CO2 generades i el consum energètic dels productes que intervenen en el procés constructiu.
  • Els segells de certificació sostenible d’edificis requereixen disposar d’informació ambiental dels productes (VERDE, BREEAM, DGNB, LEED….entre d’altres), aquestes dades ambientals faciliten la obtenció de qualsevol d’aquests segells.
  • A Catalunya, el Decret d’Ecoeficiència, determina que al menys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, haurà de disposar d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/ 2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.