Vorpa, amb més de 40 anys d’experiència al sector dels ancoratges i les fixacions, ha obtingut el certificat de constància de les prestacions per l’ancoratge VSA d’expansió controlat per parell de collament per a l’ús en formigó fissurat i no fissurat.

L’ancoratge VSA de Vorpa, és un ancoratge d’acer galvanitzat en zinc amb un element d’expansió revestit de tefló. L’ancoratge es col·loca en un forat perforat i ancorat mitjançant un parell d’expansió controlat.

Amb la concessió del certificat, Vorpa pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC és un organisme notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.

Més informació