El dimarts 28 de març tindrà lloc a sala d’actes de la Confederació Val·lisoletana d’Empresaris a Valladolid la Jornada–Col·loqui pressupostos, amidaments i control d’execució en entorns digitals BIM on es debatran les oportunitats, reptes i exigència d’incorporar-se a equips multidisciplinaris realitzant quantificacions en fase projecte i certificació. Durant les dues hores de durada, es tindran en compte, especialment, la confecció de pressupostos, generació d’amidaments i control d’obra amb els formats d’intercanvi IFC en BIM. 

L’ITeC tindrà un paper especial ja que mostrarà la seva eina TCQ2000, un programa amb una llarga trajectòria que actualment ha incorporat noves funcionalitats que permeten treballar en entorns BIM. Bàsicament, la versió 5.1 del TCQ obre la porta a la possibilitat d’extreure informació dels models BIM a través del IFC, i incorpora un visualitzador 3D dels models exportats en aquest format. S’han incorporat, a més, noves funcionalitats que permeten controlar automàticament la vigència de les dades emprades en la confecció del pressupost. En el flux de treball BIM, es poden realitzar importacions successives amb control de canvis per als responsables de l’elaboració de pressupostos. El TCQ també pot treballar amb qualsevol base de dades o amb el Banc BEDEC, sent així una eina òptima i funcional.

més informació