Programa per a la redacció del llibre de l’edifici i el pla de manteniment, segons els requeriments del CTE i la LOE

El programa inclou una eina per a gestionar, d’acord amb un pla redactat prèviament per l’aplicació mateixa, les tasques de manteniment que es porten a terme en un o en diversos edificis, i per controlar, tant tècnicament com econòmicament, que les activitats de manteniment es realitzin dins dels terminis adequats i es compleixin segons les previsions.

Estan disponibles diverses tipologies:

 • Edificació residencial (unifamiliars i plurifamiliars)
  Aquesta tipologia comprèn els edificis d’habitatges unifamiliars, els edificis d’habitatges plurifamiliars que pertanyen a una comunitat de propietaris i els edificis d’habitatges plurifamiliars per a lloguer.
 • Edificació no residencial (amb plantilles específiques per a diversos usos d’edificis)
  Aquesta tipologia comprèn diferents tipus d’edificis d’ús públic: no residencials, centres hospitalaris, centres d’atenció primària, centres d’ensenyament, comissaries, jutjats i centres de reclusió, edificis d’ús social i equipaments esportius.
 • Espais urbans
  Aquesta tipologia comprèn els espais a l’aire lliure tant públics com privats, com per exemple places, carrers, espais comunitaris, etc.
 • Edificació industrial
  Aquesta tipologia comprèn les naus industrials.

El llibre de l’edifici es pot estructurar segons els formats:

 • àmbit Catalunya
 • àmbit Espanya (s’ha pres com a referència el format de la Comunitat de Madrid)

DicPla incorpora l’eina necessària per poder escanejar documents en determinats apartats, de manera que no cal recórrer a altres aplicacions per a realitzar aquesta funció.

Llibre de l’edifici. Pla de manteniment

En el moment de redactar el llibre de l’edifici, es fan constar les dades generals de l’edifici, del control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes, i de la relació d’industrials que han intervingut en la construcció d’aquest, alhora que s’identifiquen de manera guiada les solucions constructives.

El pla de manteniment es genera d’acord amb les solucions constructives definides a l’edifici o espai urbà, utilitzant els bancs associats de dades d’operacions de manteniment preventives i substitutives, que poden ser de quatre tipologies diferents: edificació residencial, edificació no residencial, espais urbans i edificació industrial. Genera automàticament les instruccions d’ús i manteniment, uns calendaris d’actuacions amb el pressupost corresponent, i uns plecs de condicions per a la contractació del manteniment preventiu. També es podrà fer una estimació de la previsió del cost de manteniment corrector en base a l’aplicació d’un percentatge sobre l’import calculat del manteniment preventiu per a cada subsistema.

Del manteniment preventiu, es generaran llistats de les operacions a realitzar per a cada subsistema, i si s’introdueix l’amidament dels elements corresponents, s’obtindran calendaris d’operacions i de distribució econòmica per als diferents anys de durada del pla.

Quant al manteniment substitutiu, a la base de dades del programa s’inclou la vida útil dels elements, dins dels subsistemes d’instal·lacions, de manera que quan l’usuari selecciona la descripció dels elements del seu edifici, es generen aquestes operacions.

Es podran associar partides d’obra del pressupost del projecte en format TCQ o FIEBDC3 per poder realitzar un inventari dels elements a substituir. De la mateixa manera que amb el manteniment preventiu, amb el substitutiu s’obtindran uns calendaris d’operacions i de distribució econòmica.

El Llibre de l’edifici presenta la següent estructura per a l’àmbit Catalunya:

Quadern de registre: permet incloure les dades inicials de l’edifici. A més, conté el registre d’incidències/documentació de la vida útil de l’edifici i el registre d’operacions.

Document d’especificacions tècniques (DET): dins d’aquest apartat es poden incloure la documentació tècnica de l’obra executada, la referent al control de qualitat, la documentació de l’activitat, les instruccions d’ús i manteniment i el pla de manteniment.

Arxiu de documents: permet incloure diversos documents, com ara l’acta de recepció de l’obra, llicències (d’obres i de primera ocupació), la certificació final d’obra amb annexos A i B, etc.

L’estructura del Llibre de l’edifici per a l’àmbit Espanya és:

Part I. Característiques de l’edifici: permet incloure la descripció de l’edifici, unitats d’ocupació, la història de les intervencions, la documentació tècnica de l’obra executada, la referent al control de qualitat, la documentació de l’activitat, etc.

Part II. Normes i instruccions d’ús, conservació i manteniment. Dins d’aquest apartat es poden incloure les dades generals del pla de manteniment, les instruccions d’ús i manteniment i el registre d’operacions de manteniment i reparació.

Part III. Normes d’actuació en cas de sinistre o en situacions d’emergència.

Part IV. Registre de documents, on es pugui incloure la relació de documents i vincular els seus arxius a l’aplicació.

El programa pot generar el llibre en suport informàtic si s’incorporen els fitxers (per exemple, la documentació tècnica de l’obra executada) i s’escanegen els documents pertinents, o en suport paper.

Al llarg de la vida útil de l’edifici, l’aplicació permet introduir operacions de manteniment corrector en les quals es poden concretar les lesiones observades a l’edifici, amb la definició de les seves dades més rellevants: las causes que les provoquen, la qualificació de la gravetat i la urgència amb què cal intervenir. També inclou l’eina per a poder elaborar un pressupost accedint al banc d’elements unitaris de rehabilitació de l’ITeC, o a qualsevol altre banc en format FIEBDC3, i permet determinar en el temps la data de la reparació.