Programes - DicPla

ITeC/Programes/DicPla – Llibre de l’edifici

Programa per a la redacció del llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment, segons els requeriments del CTE i la LOE

El programa inclou una eina per a gestionar, d’acord amb un pla redactat prèviament per l’aplicació mateixa, les tasques de manteniment que es porten a terme en un o en diversos edificis, i per controlar, tant tècnicament com econòmicament, que les activitats de manteniment es realitzin dins dels terminis adequats i es compleixin segons les previsions.

DicPla està format per tres mòduls:

Els mòduls es poden utilitzar per a diverses tipologies:

 • Edificació residencial (unifamiliars i plurifamiliars)
  Aquesta tipologia comprèn els edificis d’habitatges unifamiliars, els edificis d’habitatges plurifamiliars que pertanyen a una comunitat de propietaris i els edificis d’habitatges plurifamiliars per a lloguer.
 • Edificació no residencial (amb plantilles específiques per a diversos usos d’edificis)
  Aquesta tipologia comprèn diferents tipus d’edificis d’ús públic: no residencials, centres hospitalaris, centres d’atenció primària, centres d’ensenyament, comissaries, jutjats i centres de reclusió, edificis d’ús social i equipaments esportius.
 • Espais urbans
  Aquesta tipologia comprèn els espais a l’aire lliure tant públics com privats, com per exemple places, carrers, espais comunitaris, etc.
 • Edificació industrial
  Aquesta tipologia comprèn les naus industrials.

El llibre de l’edifici es pot estructurar segons els formats:

 • àmbit Catalunya
 • àmbit Espanya (s’ha pres com a referència el format de la Comunitat de Madrid)

DicPla incorpora l’eina necessària per poder escanejar documents en determinats apartats, de manera que no cal recórrer a altres aplicacions per a realitzar aquesta funció.