Cursos programes ITeC

L’ITeC organitza cursos presencials i no presencials per tal de facilitar l’aprenentatge de les seves aplicacions informàtiques.
S’adrecen a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Pressupostos mig

Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Mig

Coneix unes altres opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.

Pressupostos bàsic

Embarca’t en el nostre curs bàsic de TCQ Pressupostos

Segueixes un guió per a crear un pressupost? Tens un criteri per a modificar i crear partides? Descobreix les funcionalitats bàsiques del mòdul de Pressupostos de TCQ i busca traçabilitat als teus projectes.

Pressupostos avançat

Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Avançat

Descobreix les opcions avançades del mòdul de pressupostos.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

TCQ-BIM Planificació, Certificació i Seguiment Econòmic

S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos, del mòdul de certificació i seguiment econòmic i del mòdul de planificació temporal de TCQ.

TCQ-BIM Pressupostos multiplataforma

S’aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

Licitació i comparació d’ofertes

S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

Estudis i plans de seguretat i salut

S’aprèn a preparar els estudis i/o plans de seguretat i salut d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

Gestió ambiental

S’aprèn a confeccionar la gestió ambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i ambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ.

Gestió de control de qualitat

S’aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ a partir d’una obra d’edificació o d’obra civil.

Planificació temporal, certificació i seguiment econòmic

S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil.

Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus

S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

Llibre de l’edifici. Pla del manteniment i gestió

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

Llibre de l’edifici. Pla del manteniment

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

BEDEC

EL BEDEC serà el tema central de la sessió.