Cursos programes ITeC

L’ITeC organitza cursos presencials i no presencials per tal de facilitar l’aprenentatge de les seves aplicacions informàtiques.
S’adrecen a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

TCQ-BIM Pressupostos multiplataforma

S’aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM.
Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

TCQ-BIM Planificació, Certificació i Seguiment Económic

S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos, del mòdul de certificació i seguiment econòmic i del mòdul de planificació temporal de TCQ.

Pressupostos avançat

Descobreix les opcions avançades del mòdul de pressupostos.
Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus

S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

Planificació temporal, certificació i seguiment econòmic

S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil.

Gestió de control de qualitat

S’aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ a partir d’una obra d’edificació o d’obra civil.

Gestió mediambiental

S’aprèn a confeccionar la gestió mediambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes mediambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ.

Estudis i plans de seguretat i salut

S’aprèn a preparar els estudis i/o plans de seguretat i salut d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

Licitació i comparació d’ofertes

S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

Llibre de l’edifici. Pla de manteniment

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

Llibre de l’edifici. Pla i gestió de manteniment

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

BEDEC

EL BEDEC serà el tema central de la sessió.