­

Cursos programes ITeC

L’ITeC organitza cursos presencials i no presencials per tal de facilitar l’aprenentatge de les seves aplicacions informàtiques.
S’adrecen a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

TCQ-BIM Pressupostos multiplataforma

S’aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM.
Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

[…]

Modalitat: Online, Presencial

TCQ-BIM Certificació i seguiment económic

S’aprèn a certificar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM.
Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos i del mòdul de certificació i seguiment econòmic de TCQ.

[…]

Modalitat: Online, Presencial

Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus

S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil. […]

Modalitat: Online, Presencial

Planificació temporal, certificació i seguiment econòmic

S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil. […]

Modalitat: Online, Presencial

Gestió de control de qualitat

S’aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ2000 a partir d’una obra d’edificació o d’obra civil. […]

Modalitat: Online, Presencial

Gestió mediambiental

S’aprèn a confeccionar la gestió mediambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes mediambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ2000. […]

Modalitat: Online, Presencial

Estudis i plans de seguretat i salut

S’aprèn a preparar els estudis i/o plans de seguretat i salut d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil. […]

Modalitat: Online, Presencial

Licitació i comparació d’ofertes

S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ. […]

Modalitat: Presencial

Llibre de l’edifici. Pla de manteniment

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE. […]

Modalitat: Online, Presencial

Llibre de l’edifici. Pla i gestió de manteniment

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE. […]

Modalitat: Online, Presencial