Mapei ha obtingut els DAU 20/117 i DAU 20/118 per als seus sistemes de reforç estructural d’elements verticals i horitzontals.

El DAU 20/117 del morter Planitop HPC, que és un morter de ciment, àrids i fibres metàl·liques incorporades a l’obra, avalua l’ús del producte per al reforç estructural i reparació de pilars i murs de formigó armat o pretesat mitjançant el recrescut de la seva secció.

El DAU 20/118 del morter Planitop HPC Floor, que és un morter de ciment, àrids i fibres metàl·liques premesclades, avalua l’ús del producte per al reforç estructural i reparació de sostres de formigó mitjançant l’augment del seu gruix per la seva cara superior.

Ambdós sistemes permeten restituir o augmentar la capacitat resistent de les estructures sobre les que s’apliquen, amb augments modestos de gruix (de 10 mm a 40 mm) i de pes.

Els DAU certifiquen les prestacions que ofereixen els sistemes de reforç, a més a més de descriure els criteris de projecte, els criteris d’execució i les solucions constructives principals que cal tenir en compte per a un disseny i instal·lació adequats dels sistemes de reforç estructural, tenint en compte el comportament global del conjunt de l’estructura sobre la que s’intervé.