Les empreses 2PE Pilotes SL i Mineral Fiber Solutions SL obtenen els certificats 1220-CPR-1802 i 1220-CPR-1805 respectivament

ITeC/Certificació/Les empreses 2PE Pilotes SL i Mineral Fiber Solutions SL obtenen els certificats 1220-CPR-1802 i 1220-CPR-1805 respectivament

Les empreses 2PE Pilotes SL i Mineral Fiber Solutions SL obtenen els certificats 1220-CPR-1802 i 1220-CPR-1805 respectivament

20/12/2018|Certificació|
  • Les empreses 2PE Pilotes i Mineral Fiber Solutions SL obtenen els certificats 1220-CPR-1802 i 1220-CPR-1805 respectivament

L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1802 a l’empresa 2PE Pilotes SL per al producte Piloedre®

Aquest producte és un prefabricat de formigó normal, lleuger i de formigó cel·lular en autoclau, d’acord amb l’ETA 17/0660 i l’EAD 010028-00-0103. El producte Piloedre® subsisteix a les cimentacions tradicionals en estructures lleugeres, mitjançant una peça de formigó lleugera que és travessada per barres d’acer clavades al terreny. Aquestes barres són col·locades amb ajuda d’un martell manual elèctric i finalment són enroscades al formigó.

D’altra banda, l’ITeC també ha concedit el certificat 1220-CPR-1805 a l’empresa Mineral Fiber Solutions SL per al producte Perliwool®.

Aquest producte és un revestiment de morter per la protecció contra el foc, d’acord amb l’ETA 18/0456 i l’EAD 350140-00-1106.

El producte Perliwool® és un morter projectat en base seca, llana de roca, utilitzat per la protecció contra incendis en elements constructius complerts. A més a més, té bones propietats acústiques, tèrmiques i un bon control de la condensació d’aigües superficials.

Amb la concessió del certificat, 2PE Pilotes SL i Mineral Fiber Solutions SL poden realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord al Reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i nnovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.