El passat 29 d’octubre de 2020 es van publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (Decisió (UE) 2020/1574) els nous documents europeus d’avaluació que substitueixen les antigues guies de DITE (ETAG), en el camp de la impermeabilització aplicada en forma líquida:

  • L’ETAG 005 queda substituïda per l’EAD 030350-00-0402 Liquid applied roof waterproofing kits, per a kits d’impermeabilització de coberta aplicats en forma líquida.
  • L’ETAG 022 queda substituïda per l’EAD 030352-00-0503 Liquid applied roof waterproofing kits, per a kits d’impermeabilització de terres i parets de sales humides interiors aplicats en forma líquida.(*)

(*) Cal dir que l’antiga ETAG 022 estava dividida en tres parts, cadascuna dedicada a una tecnologia d’impermeabilització diferent, que ara s’han traduït en tres EADs diferenciats:

  • EAD 030352-00-0503 per a kits d’impermeabilització aplicats en forma líquida, ja esmentada
  • EAD 030436-00-0503 per a kits d’impermeabilització basats en làmines flexibles
  • EAD 030437-00-0503 per a kits d’impermeabilització basats en plaques inherentment resistents a l’aigua

Els nous EADs constitueixen una adaptació de les antigues ETAGs al context reglamentari actual propi del Reglament de productes de la construcció (UE) 305/2011. Són documents força continuistes respecte de les antigues ETAGs, que no impliquen grans canvis en el plantejament bàsic de l’avaluació (característiques essencials i mètodes de verificació), fora d’alguns aspectes puntuals. La principal novetat rau en, com ja s’ha dit, l’adaptació al context reglamentari propi del Reglament (UE) 305/2011.

Per tant, els nous ETAs i els corresponents marcatges CE per a kits d’impermeabilització líquida s’elaboren seguint aquests nous EADs. Pel que fa als ETAs emesos amb anterioritat al 29 d’octubre de 2020, no és obligatori que els fabricants els actualitzin respecte dels nous EADs, si bé amb el pas del temps (i sempre que calgui fer alguna modificació i per tant una reemissió dels ETAs), sí que caldrà adaptar-los a les noves referències.

Els ETAs d’aquests productes d’impermeabilització plantegen una avaluació rigorosa de les principals funcions de la làmina impermeabilitzant tenint en compte les seves condicions d’ús reals: estanqueitat a l’aigua, permeabilitat al vapor d’aigua, resistència enfront al vent, comportament al foc i durabilitat del producte i de les seves prestacions, tenint presents les seves condicions de contorn (exposició a la intempèrie, règim d’ús, tipus de substrats, etc.). L’avaluació es dissenya cas per cas a partir del conjunt de condicions d’ús que el fabricant vol cobrir per al seu producte, i els resultats de l’avaluació es mostren a l’ETA.

L’ITeC té experiència en avaluar aquesta tipologia de productes d’impermeabilització aplicats en forma líquida per a diferents usos, havent emès ETAs de tots els casos següents: impermeabilització de cobertes, impermeabilització de terres i parets en sales humides interiors i impermeabilització de taulers de ponts (a on addicionalment s’ha d’avaluar la compatibilitat del producte amb les capes bituminoses superiors).