Nous objectes BIM a la biblioteca de genèrics de l’ITeC

ITeC/Bancs ITeC, Bases de dades, BIM/Nous objectes BIM a la biblioteca de genèrics de l’ITeC

Nous objectes BIM a la biblioteca de genèrics de l’ITeC

L’ITeC posa a disposició del sector de la construcció, un nou conjunt d’elements BIM corresponent a solucions d’elements constructius horitzontals de paviments d’ús interior i exterior, que s’afegeixen a la biblioteca d’elements genèrics iniciada al Maig de 2017. Aquests objectes han estat desenvolupats seguint l’estàndard de creació d’objectes BIM, l’eCOB®,

Els paviments interiors donen resposta als requisits dels terres flotants d’acord al catàleg d’Elements Constructius del CTE (CAT_EC), i els paviments exteriors dissenyats per suportar trànsit rodat de freqüència baixa de trànsit pesat i per a trànsit de vianants.

Corresponen a 12 tipologies de paviments d’ús habitual en edificació residencial, docent i sanitària; i en obra d’urbanització.

Els paviments desenvolupats són els següents:

Paviments interiors

– Paviments de peces de terratzo llis, d’acabat rebaixat, polit i abrillantat

– Paviments de rajola de gres ceràmic esmaltat extruït i de gres ceràmic esmaltat antilliscant premsat

– Paviments de linòleum en lloseta i en rotlle

– Paviments amb peces de pedra natural granítica i calcària, d’acabat rebaixat, polit i abrillantat

– Paviments de parquet flotant de posts multicapa amb acabat de fusta

Paviments exteriors

– Paviments de llambordins de formigó amb base de formigó i subbase de tot-u artificial, col·locats a trencajunt i en espina de peix (“opus spicatum”)

– Paviments de llambordins de formigó amb base de tot-u artificial, col·locats a trencajunt i en espina de peix (“opus spicatum”)

Aquests elements es poden consultar de forma lliure i la seva descàrrega, així com de la totalitat de la biblioteca,  està a disposició dels usuaris subscriptors de BEDEC.