Una oportunitat per a les empreses fabricants de productes innovadors.

La certificació de productes i sistemes innovadors per a la construcció compta des de fa anys amb documents ben consolidats com ara el DAU (Document d’Adequació a l’Ús), que és un document reconegut del Codi Tècnic de l’Edificació – CTE, o l’ETA (European Technical Assesment, antigament conegut com a DITE). Ambdós són elaborats per l’ITeC i s’han convertit en documents de referència per als agents del sector.

Cada document té les seves característiques pròpies. L’ETA avalua prestacions de productes i sistemes innovadors o sense norma harmonitzada, donant pas posteriorment al marcatge CE. El DAU és un document que va més enllà de les prestacions del producte, convertint-se en una referència per a les fases de disseny i construcció, basant-se sempre en el compliment de la normativa tècnica d’aplicació a Espanya.

Actualment, amb l’aparició en escena de la metodologia BIM, hi ha la necessitat de disposar dels productes de construcció en format digital. De fet, es tracta de convertir cada producte de construcció en un “objecte” paramètric que aporta una informació transcendent quan s’incorpora a un model BIM. La informació que aquests objectes aporten és utilitzada per a molts usos com ara el càlcul estructural, la simulació energètica, l’anàlisi ambiental, els amidaments i pressupostos, els processos de posada en obra, etc.

Convé reforçar la idea que un objecte BIM disposa per una banda d’una representació geomètrica tridimensional i, per altra banda, de dades associades que ens informen de propietats no geomètriques que anomenem “metadades”. En aquest context, part de la informació que contenen els DAU i ETA és susceptible de ser incorporada als objectes BIM paramètrics que representen aquest producte.

Malgrat DAU i ETA no són instruments per a desenvolupar una biblioteca BIM d’una empresa, si poden ser el seu punt de partida, plantejant l’estratègia de generació dels objectes que representen a un producte o sistema en l’entorn BIM, així com l’estructura de dades més convenient.

Aquest és justament l’exercici que planteja l’ITeC a les empreses que decideixen desenvolupar certificacions DAU o ETA dels seus productes, o bé a les empreses que disposen ja de certificats i decideixen fer una primera aproximació a la metodologia BIM.

L’estructuració de la informació BIM que proposa l’ITeC es basa en l’estàndard eCOB®, el primer estàndard publicat a Espanya, amb vocació clarament oberta i evolutiva, i d’ús lliure. L’estàndard es basa en el format obert internacional IFC (ISO – 16739) incorporant tota la informació tècnica necessària vinculada a la normativa nacional (CTE, EHE, RITE, UNE…)

Un nombre cada cop més important d’entitats i associacions de fabricants de productes s’estan vinculant al seu desenvolupament i perfeccionament per a donar rigor tècnic i econòmic als esforços que suposa la digitalització de productes a les empreses fabricants.

A partir de l’aplicació de l’estàndard, els productes digitalitzats en BIM adopten uns conjunts de propietats (Property Sets) i propietats adients a la seva naturalesa i es vinculen directament a la seva Declaració de Prestacions, (DoP) que quedarà incorporada dins del model BIM del projecte.

La utilització d’un estàndard neutre com eCOB® permet a les empreses fabricants de productes desenvolupar les seves biblioteques digitals amb el proveïdor que li ofereixi major confiança en cada moment, assegurant la continuïtat de les inversions realitzades a l’independitzar els criteris de digitalització respecte de l’empresa proveïdora d’aquest servei.

Com a resultat de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, l’ús de la metodologia BIM és d’obligat compliment en els contractes del sector públic des del 17 de desembre de 2018 a Europa i a Espanya, que va transposar aquesta directiva a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. Aquest sector espera que la metodologia BIM faciliti l’obtenció d’informació electrònica per a avaluar els projectes sota diversos aspectes, més enllà de l’econòmic i amb la perspectiva del seu cicle de vida complet.

Les empreses interessades es poden dirigir-se al Departament de Qualitat de Productes de l’ITeC enviant un correu electrònic a qualprod@itec.cat.

Exemples d’objectes desenvolupats en eCOB® enllaçats amb DAU i ETA:

Sostre de panell de fusta contralaminada

Sostre sanitari amb peces emmotllades com a encofrat perdut