La biblioteca d’objectes BIM genèrics de l’ITeC ha incorporat elements per a projectes d’intervenció a l’entorn construït. Els objectes es relacionen amb tres sistemes de sostres tradicionals (de bigues de fusta, perfils d’acer laminat y formigó prefabricat) per a realitzar l’aixecament d’edificis existents. De cadascun dels tres tipus de sostre s’ha generat una segona versió amb una xapa de reforç i connectadors estructurals per tal de configurar solucions constructives aptes per a la rehabilitació dels sostres descrits.

En el modelat d’un sostre tradicional el primer requisit que es planteja és la representació exacta dels seus components per tal d’aconseguir la màxima expressivitat de projecte, singularitzar les seves prestacions i encarar una rehabilitació precisa (per exemple, definint l’estat de les diverses bigues de forma individualitzada). A partir d’aquesta necessitat s’ha considerat que els sostres tradicionals s’han de digitalitzar com a sistemes constructius o conjunts d’objectes BIM, a diferència dels sostres o lloses d’obres més recents, que s’acostumen a modelar com un únic element IfcSlab de propietats úniques i comuns en tota l’extensió del sostre (sense la necessitat de focalitzar prestacions en determinats punts).

Segons l’estàndar IFC els IfcBuildingSystems són grups d’elements que duen a terme una funció comú en un edifici o construcció, sense atribuir-los-hi propietats específiques més enllà de la referència o nom de tipus. La implementació d’aquesta idea en el programari BIM utilitzat actualment, es fa creant un arxiu de projecte per a cada sistema constructiu especejant els components en objectes BIM independents, cadascun amb propietats específiques de la seva naturalesa, forma i funció (en el cas dels sostres: bigues, entrebigats o reblerts, capes de reforç i paviments).

En conseqüència, aquests sostres tradicionals es presenten com a arxius de sistemes constructius (IfcBuildingSystems) que contenent diversos elements BIM IfcSlab, IfcBeam, IfcMember i IfcCovering). Les taules que segueixen en aquest text mostren els tres sistemes amb les variants per a l’aixecament d’edificis existents o per a obres de rehabilitació, així com els objectes que els composen.

 

 

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®, en la versió actual eCOB® v1.0_2018 (consultable a ecobject.com), i queden compresos a les classes del format IFC (ISO 16739), i a la classificació GuBIMclass que s’indica en el següent quadre de tipus disponibles:

Objectes consultables aquí i descarregables per a usuaris de BEDEC.

El plantejament dels sostres com a sistemes constructius complexes formats per objectes BIM independents, es pot traslladar a d’altres parts de les construccions com per exemple: cobertes, estructures, fonaments, instal·lacions, construccions modulars, etc. En tots ells, partint de la representació singularitzada d’uns elements existents, sempre es podran substituir o afegir nous objectes que els reforcin contribuint a millorar l’obra resultant.

Els fabricants de productes de la construcció que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB® en el moment que ho desitgin contactant amb ITeC.