La biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC ha incorporat els primers elements d’urbanització basats en l’estàndard eCOB®. Fins ara la biblioteca disposava d’elements d’edificació i d’instal·lacions tècniques. S’obre ara una nova tipologia d’elements BIM per a donar servei al modelat en la urbanització d’espais públics. Aquests objectes són:

Paviments per a voreres:

  • Paviment de panots de morter 4 Pastilles
  • Paviment de panots de morter 9 Pastilles
  • Paviment de panots de morter Anelles
  • Paviment de panots de morter Flor
  • Paviment de panots de morter tàctil Botons
  • Paviment de panots de morter tàctil Estriat

Reixes de captació d’aigües pluvials:

  • Reixa Barcelona tipus PAS51
  • Reixa Barcelona tipus PAS81

Calçades:

  • Calçada de mescla bituminosa

 

La biblioteca d’objectes genèrics disposa a més d’altres paviments exteriors amb peces de formigó (llambordins) amb diverses disposicions.

Els objectes desenvolupats donen compliment a les exigències de disseny que estableix el CTE en el DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”. Els elements de paviment permeten resoldre models que tracten aspectes importants en l’accessibilitat como són els paviments tàctils i antilliscants.

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®, en la versió actual eCOB® v1.0_2018, i queden compresos a les classes del format IFC (ISO 16739), i a la classificació GuBIMclass que s’indica en el següent quadre de tipus disponibles:

La producció d’aquests primers objectes ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona. Dos dels objectes es poden obtenir de forma gratuïta a la biblioteca de l’ITeC. Es troben marcats com a “Demo” a la pàgina d’entrada d’aquesta.

Els objectes es poden consultar i són descarregables per a usuaris de BEDEC.

Els fabricants de productes de la construcció amb productes que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB® en el moment que ho desitgin contactant amb ITeC.