L’actualització 2019 v2 dels bancs d’Infraestructures.cat ha consistit en la creació, revisió i ampliació de partides d’obra i en l’actualització de la normativa vigent. Pel que fa als preus, s’han mantingut els valors de les anteriors versions dels bancs de juliol 2019.

Al Banc Obra Civil, per a la redacció de d’obres viàries i d’instal·lacions ferroviàries, i al Banc Obres Hidràuliques, per a la redacció d’obres hidràuliques públiques, s’han creat barreres mixtes d’acer i fusta amb perfil cilíndric i biondes termolacades i s’han revisat i ampliat partides d’estrebada de rases i de cables elèctrics. Addicionalment, en el banc d’obra civil, s’han creat barreres tipus New Jersey “in situ” amb marcatge CE, s’han ampliat cables múltiples amb conductors metàl·lics i cables de fibra òptica, i s’ha creat la jornada i la mitja jornada de mandrinat de tubs soterrats de comunicacions.

Al Banc Edificació, per a la construcció i la rehabilitació d’obres públiques d’edificació, s’han creat barreres d’aparcament, conductes circulars d’acer inoxidable per a distribució d’aire de climatització, safates metàl·liques d’escala, equips desnitritadors per a tractament automàtic d’aigua i detectors de fums per a conductes en xarxes de conductes de climatització, i s’han revisat i ampliat partides de vidres resistents al foc, armaris metàl·lics per a quadres de distribució (elèctrics, capçalera, intempèrie), caixes per a quadres de distribució, vàlvules d’equilibratge roscades i embridades, cables elèctrics, cables múltiples amb conductors metàl·lics i cables de fibra òptica.