Estimació de residus de construcció

Arran de la publicació del Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, es va crear una comissió de treball per tal d’establir, a partir de la seva lectura i interpretació, una estructura dels documents a incloure tant en la fase de projecte com en la de construcció que permeti donar resposta al esmentat RD i que serveixi de guia als professionals del sector.

Aquesta documentació un cop elaborada es va incloure per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en l’actualització del PROGROC.

A continuació, l’ARC proposa i patrocina el desenvolupament d’un estudi de quantificació de les dades dels residus generats en les obres a partir de l’anàlisi d’un nombre significatiu de projectes per tipologies que disposin d’aquesta informació, amb la finalitat de poder actualitzar, pel que fa a edificació, les dades de referència de què actualment es disposa i obtenir uns nous valors de referència per a les obres d’enginyeria civil.

Per tal de poder explotar aquesta informació, l’ITeC, amb la supervisió i validació per part de la resta de membres de la comissió, ha desenvolupat una aplicació que permet la simulació dels residus que es generaran en una obra a partir de la definició de la seva tipologia i de les seves característiques constructives.

Un cop introduïdes les dades de l’obra, l’aplicació fa una estimació dels residus que es generaran en el projecte a partir de la comparativa amb els valors d’obres de característiques similars que el programa té emmagatzemat a la base de dades.

És intenció d’aquesta comissió promoure el lliurament per part del sector de les dades «reals» de residus produïts en la construcció a fi i efecte de poder anar fornint la base de dades, per tal d’aconseguir una estimació cada vegada més propera a la realitat.

En aquesta mateixa pàgina trobareu tant la descàrrega de l’esmentada aplicació com el manual d’usuari del programa.