Revisions i millores TCQ

En aquesta pàgina podeu accedir als arxius de revisions i millores de TCQ.
Els arxius d’instal·lació de les versions completes de TCQ els trobareu a la pàgina de versions completes.

Revisió de programa per a TCQ versió 5.5 (versió actual)

Si disposeu d’una revisió anterior a la 1072 de la versió 5.5 de TCQ, descarregueu la versió completa per actualitzar-lo.

Per a TCQ versió 5.5. revisió 1001, 1004, 1053, 1059, 1061, 1063, 1065 i 1071.

Format PDF Versió completa de TCQ 5.5 revisió 1072

Instal·lacions locals: Descarregueu i instal·leu l’arxiu a l’ordinador on tingueu instal·lat el TCQ versió 5.5.

Instal·lacions client/servidor: Descarregueu i instal·leu l’arxiu al servidor de TCQ versió 5.5. Un cop actualitzat el servidor, reinstal·leu els clients de TCQ versió 5.5.

Revisió 1072 (inclou els canvis de la 1071, 1065, 1063, 1061, 1059, 1053 i 1004)

BIM

 • S’ha corregit un error a la importació d’amidaments multiplataforma que provocava que s’esborressin els amidaments introduïts manualment.

Revisió 1071 (inclou els canvis de la 1065, 1063, 1061, 1059, 1053 i 1004)

TCQ – TCQi

 • S’ha millorat la exportació i importació de TCQ i TCQi.

BIM

 • S’ha solucionat un problema amb la bidireccionalitat entre BC3 i IFC amb arxius BC3 generats amb altres programes de pressupostos.
 • S’ha millorat la compatibilitat amb els arxius en format IFC 4.

Mòdul de pressupost

 • S’ha corregit un problema al llistat de pressupost pel coneixement de l’administració que provocava un error al generar-lo i que s’apliqués un 21% d’IVA a capítols que no ho haurien de tenir.

Mòdul de certificació i seguiment econòmic

 • S’ha corregit un error que permetia crear un capítol de paràmetres o convertir un capítol ja existent en capítol de paràmetres quan el seguiment econòmic ja estava iniciat.
 • Ara, al iniciar el seguiment econòmic, demana si es volen recalcular també els amidaments detallats de pressupost.
 • Ara, al iniciar el seguiment econòmic, compara els imports de PEM del pressupost abans i després de recalcular. Si són diferents ho indica i dóna l’opció de no iniciar el seguiment econòmic.
 • L’opció de recalcular període ara també recalcula els amidaments detallats certificats.

Revisió 1065 (inclou els canvis de la 1063, 1061, 1059, 1053 i 1004)

TCQ – TCQi

 • S’ha millorat la exportació i importació de TCQ i TCQi.

Mòdul de banc

 • S’ha solucionat un problema al exportar a FIEBDC-3 (BC3) que provocava que no s’apliquessin el coeficients de mà d’obra, maquinaria i materials quan eren diferents de 1.

Llistats

 • S’ha corregit un error que provocava la aparició de preus incorrectes al llistat d’anàlisi de les partides de pressupost.

Revisió 1063 (inclou els canvis de la 1061, 1059, 1053 i 1004)

TCQ – TCQi

 • S’ha millorat la exportació i importació de TCQ i TCQi.

Mòdul de certificació i seguiment econòmic

 • S’ha solucionat un problema al crear un nou període de certificació.

Revisió 1061 (inclou els canvis de la 1059, 1053 i 1004)

TCQ – TCQi

 • S’ha millorat la exportació i importació de TCQ i TCQi.

Revisió 1059 (inclou els canvis de la 1053 i 1004)

TCQ – TCQi

 • S’ha millorat la exportació i importació de TCQ i TCQi.

Llistats

 • S’ha afegit un nou llistat al mòdul de pressupost: Anàlisi de les partides de pressupost.

Revisió 1053 (inclou els canvis de la 1004)

TCQ – TCQi

 • S’ha millorat la exportació i importació de TCQ i TCQi.

BIM

 • S’ha solucionat un problema al vincular partides amb capítols amb tres dígits al codi (codi de repetició).
 • S’ha millorat el reconeixement dels PSETs en arxius IFC amb elements amb espais en blanc al nom.
 • S’ha afegit l’opció de poder desactivar el zoom al TCQBim Viewer quan es té oberta la finestra d’associació de tipus BIM a partida d’obra.
 • S’ha solucionat un problema que provocava que canviés l’ordre de les línies d’amidament al importar-les des d’un arxiu en format EXCEL.
 • S’ha millorat la importació de línies d’amidament que només contenen text.
 • S’ha solucionat un problema que provocava que al seleccionar un tipus BIM a la finestra de vinculació no es mostressin els objectes d’aquest tipus al TCQBim Viewer.
 • S’ha solucionat un problema al exportar a IFC des de un arxiu TCQ amb dos obres amb els mateixos GUIDs.
 • S’ha millorat la lectura d’arxius IFC amb IFCSLABS de fonaments.

Mòdul de banc

 • S’ha solucionat un problema que provocava que al netejar preus no s’esborressin les famílies buides del banc de l’obra.
 • S’ha solucionat un problema que provocava que no es pogués generar correctament el plec de condicions.

Mòdul de pressupost

 • S’ha millorat la exportació i importació d’arxius en format FIEBDC-3 (BC3) amb despeses indirectes i partides sense justificació.
 • S’ha solucionat un problema al exportar a FIEBDC-3 (BC3) que provocava que els elements amb concepte indeterminat s’exportessin erròniament com a elements de tipus percentatge.
 • S’ha millorat la importació d’arxius FIEBDC-3 (BC3) amb codis d’elements iguals que només varien en lletres minúscules o majúscules, cosa que TCQ no permet. Ara els codis amb lletres minúscules es recodifiquen automàticament al fer la importació.
 • S’ha millorat la recodificació automàtica dels elements de tipus percentatge al importar arxius FIEBDC-3 (BC3).
 • S’ha solucionat un problema que provocava un recàlcul al copiar o esborrar capítols encara que la obra tingués el recàlcul automàtica desactivat.

Mòdul de certificació i seguiment econòmic

 • Al crear un nou seguiment econòmic ara es poden posar fins a tres dígits al número de període.
 • S’ha solucionat un problema que provocava que la revisió d’amidaments no funcionés correctament amb les línies d’amidament entrades manualment.

Mòdul de gestió mediambiental

 • S’ha solucionat un error al calcular el CO2 de la maquinària de partides amb rendiment diferent a 1.

Revisió 1004

Mòdul de pressupost

 • S’ha solucionat un problema que impedia copiar partides des de bancs en format FIEBDC-3

Mòdul de banc

 • S’ha solucionat un problema que provocava que es modifiquessin les quantitats al copiar partides amb elements compostos a la justificació des de bancs en format FIEBDC-3

Mòdul de planificació temporal

 • S’ha solucionat un problema al importar una planificació temporal amb relacions tasca/línia associades a GUIDs

BIM

 • S’ha solucionat un problema al exportar el pressupost a IFC en arxius amb més d’una obra
 • S’ha solucionat un problema al llegir dades d’arxius IFC amb tipus amb diferents propietats dintre d’una mateixa classe

Llistats

 • S’ha afegit una nova plantilla al llistat de pressupost sense els números de partida al final de la descripció

Versions anteriors