Revisions i millores TCQ

En aquesta pàgina podeu accedir als arxius de revisions i millores de TCQ.
Els arxius d’instal·lació de les versions completes de TCQ els trobareu a la pàgina de versions completes.

Revisió de programa per a TCQ versió 5.6 (versió actual)

Per a TCQ versió 5.6 revisió 1106 i 1114

Format PDF TCQ versió 5.6 revisió 1116

Instal·lacions locals: Descarregueu i instal·leu l’arxiu a l’ordinador on tingueu instal·lat el TCQ versió 5.6.

Instal·lacions client/servidor: Descarregueu i instal·leu l’arxiu al servidor de TCQ versió 5.3. Un cop actualitzat el servidor, reinstal·leu els clients de TCQ versió 5.6.

Revisió 1116 (inclou els canvis de la 1114)

BIM

 • S’ha actualitzat el BIM Viewer a la darrera versió comercial.
 • S’ha millorat el procés d’importació de partides eCOB amb arxius IFC provinents de ISTRAM.
 • S’ha millorat el procés d’importació d’arxius CVS provinents de ISTRAM.

Mòdul de bancs de preus

 • S’ha corregit un error al mostrar partides d’obra amb despeses indirectes en arxius BC3.

Revisió 1114

General

 • S’ha corregit un error que es produïa al obrir amb la versió 5.6 arxius anteriors a la versió 5.1 de TCQ.

TCQ – TCQi

 • S’ha corregit un error al generar l’arxiu d’exportació a TCQi que es produïa quan les famílies dels elements contenen el caràcter «Ç».

BIM

 • S’ha corregit un error al importar fórmules condicionals des de l’opció de Importar amidaments multiplataforma.

Mòdul de bancs de preus

 • El procés d’adaptació de bancs de preus ara indica l’hora de inici i fi.
 • S’ha millorat la presentació de la barra de progrés durant el procés d’adaptació de bancs.
 • S’ha corregit un error que provocava que no es pogués arrossegar elements directament a la justificació d’una partida en TCQ des d’un arxiu BC3.
 • S’ha corregit un error que podia provocar un error al total d’amidaments al canviar la quantitat de decimals del paràmetre de control numèric «DS» (decimals de la línia de subtotal o total d’amidaments).

Mòdul de pressupost

 • S’ha millorat la presentació de la finestra en Windows 10.
 • S’ha corregit un error pel qual no es mostraven els punts de separació de milers a les quantitats de les línies de pressupost.

Mòdul de certificació i seguiment econòmic

 • S’ha corregit un error que provocava que al exportar a XML un seguiment econòmic s’ignoressin els valors negatius.

Mòdul de gestió mediambiental

 • S’ha habilitat la vista paramètrica a la finestra d’assimilació de dades ambientals per evitar un error al cercar elements.

Versions anteriors