S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

comprar

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 7 hores
Horari: de 9,30 a 13,30 i de 15,00 a 18,00
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 159 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 199 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils. Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes. Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 144 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 180 € + IVA

Temari

 1. Aspectes generals de TCQ
 2. Obrir la obra
 3. Estructura del pressupost
 4. Creació de nivells de pressupost
 5. El Banc de Preus i Plecs del ITeC
 6. Incorporació d’elements constructius en el pressupost
 7. Modificació d’elements constructius/partides/elements
 8. Creació de nous elements constructius/partides/elements. Partides d’obra amb i sense justificació, partides d’alçada
 9. Amidaments directes i detallats
 10. Pressupostos paramètrics
 11. Amidaments vinculats
 12. Cost Indirecte
 13. Últim Full de Pressupost
 14. Signatura
 15. Impressió de llistats, pressupost, justificació, etc.
 16. Impressió del plec de condicions tècniques
 17. Modificació de preus. Recàlcul imports de nivells, coeficients
 18. Còpies d’Obres, còpia amb preus zero
 19. Adaptar preus
 20. Afegir logos
 21. Exportació a Excel i al format FIEBDC-3.
 22. Comparació de bancs i pressupostos.
 23. Exportació i importació a TCQi
Programa: TCQ