S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 7 hores
Horari: de 9,30 a 13,30 i de 15,00 a 18,00
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 159 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 199 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils. Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes. Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 144 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 180 € + IVA

Comprar

Temari

 1. Creació de las tasques del pla de treball.
 2. Durada i lligams de les tasques.
 3. Restriccions temporals i calendaris.
 4. Assignacions econòmiques i previsió de certificacions.
 5. Relació amb les dades del pressupost.
 6. Anàlisi temporal i econòmica del pla.
 7. Interpretació diagrama de Gantt.
 8. Fus de previsió de certificacions i histograma de certificacions.
 9. Pas a progrés del pla.
 10. Inicialització de les dades de seguiment econòmic de l’obra.
 11. Certificació de línies de pressupost per amidament, import i/o percentatge.
 12. Certificació d’elements no presents al pressupost. Ordres de canvi.
 13. Les desviacions pressupostàries. Confirmació/desconfirmació d’amidaments finals.
 14. Tancament d’un període de seguiment.
 15. Utilitats del mòdul de seguiment econòmic.
Programa: TCQ