Servei d’informació Tecnològica (SiT)

Tens dubtes de quina normativa aplicar?

El Servei d’informació Tecnològica (SiT) de l’ITeC dóna informació de tota la normativa del sector de la construcció i la seva aplicació.

El SiT, a més d’informar i interpretar les disposicions reglamentàries vigents en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic del sector en els àmbits d’edificació, obra industrial i obra civil, proporciona informació tècnica dels productes, equips i sistemes (PEiS) i de les empreses que els fabriquen.

El SiT posa a l’abast dels usuaris tota la informació de la normativa del sector, tant la vigent com la derogada, podent consultar el text legal de les normes així com la seva anàlisi normativa (referències anteriors i posteriors de les disposicions, dates de publicació i d’entrada en vigor, etc.).

Com s’accedeix al SiT?

El Servei del SiT es realitza mitjançant una plataforma web a l’efecte i s’hi accedeix:

  • En el cas de col·lectius professionals que hagin establert un conveni de col·laboració amb l’ITeC, mitjançant un enllaç des de la pròpia web dels col·legis.
  • En el cas d’institucions, empreses i professionals lliberals, que hagin contractat aquest Servei, des de la icona sit

Pel fet de tractar-se d’una plataforma web, s’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Els usuaris poden consultar tota la informació continguda en el SiT, així com realitzar preguntes i/o suggeriments les 24 hores al dia dels 365 dies de l’any. El termini de resposta a les consultes formulades és, com a màxim, de 24 hores, en dies laborals.

El col·lectiu professional, institució o empresa és qui determina quins usuaris poden accedir al SiT.

Com subscriure-s’hi?

Els col·lectius professionals, institucions, empreses o facultatius interessats a subscriure’s al SiT poden  contactar amb el Departament Comercial de l’ITeC al correu: comercial@itec.cat o al telèfon 933 093 404.

Com està estructurada la informació en el SiT?

La informació continguda en el SiT està organitzada en blocs específics per facilitar la seva localització. Cadascun d’aquests blocs pot estar subdividit en d’altres o bé mostrar directament el seu contingut. Aquesta estructuració de la informació es consensua amb cadascun dels col·lectius professionals, institucions o empreses en funció de les seves particularitats i/o necessitats.

Pel que fa al contingut dels blocs, es divideix en tres apartats: Normatiu, Preguntes freqüents i Altra informació. A l’apartat Normatiu, es mostra el llistat de tota la reglamentació vigent que és d’aplicació en el bloc corresponent. Aquest llistat està indexat, o bé per ordre cronològic, o bé per ordre de rang normatiu. La normativa es mostra agrupada segons el seu àmbit: europea, estatal i autonòmica.

A l’apartat Preguntes freqüents és on s’incorporen les preguntes i respostes més habituals formulades pels usuaris per tal de compartir coneixements.

A l’apartat Altra informació hi figuren enllaços relacionats amb la temàtica del bloc. Aquests enllaços poden derivar a: webs, documents tècnics, aplicacions informàtiques, eines d’interès i/o de recolzament als usuaris.

Àmbit normatiu del SiT

Actualment, l’àmbit normatiu del SiT és, a nivell autonòmic, Catalunya, i a nivell estatal, tot i que està previst que, més endavant, s’ampliï a altres comunitats autònomes i a altres països, en funció de les necessitats dels col·lectius, institucions i empreses.

L’equip del SiT

El SiT l’integren un equip de personal tècnic multidisciplinar que inclou especialistes en temes d’edificació, obra civil, obra industrial, habitabilitat, estructures, construcció, PEiS, instal·lacions, incendis, accessibilitat, soroll, eficiència energètica, sostenibilitat, medi ambient, qualitat, seguretat i salut i preus i pressupostos, entre d’altres.