Altres serveis de l’ITeC

Emissió dels DAU/ATE en altres idiomes

 • Emissió de documents DAU i ATE de l’ITeC en els idiomes que el fabricant sol·liciti, atès que determinats països exigeixen que el fabricant proporcioni la documentació justificativa del producte (ATE, Certificats CE, etc.) en el seu idioma oficial.
 • Traducció al castellà o català d’un document ETA elaborat per un tercer institut, en virtut dels acords que manté amb diferents instituts de l’EOTA.

Reproducció dels DAU/ATE a tercers

 • D’acord amb els criteris del Reglament 305/2011, el fabricant titular de l’ATE pot cedir-lo a terceres empreses (reproducció de l’ATE).
 • Reproducció de DAU/ATE i certificats CE a nom de terceres empreses, a petició de l’empresa titular.

Identificació de requisits reglamentaris en altres països

 • Identificació dels requisits reglamentaris d’aplicació a un producte en un determinat país o països.
 • Avaluació del requisit i incorporació del mateix a l’ATE.

Assessorament sobre aplicació del Reglament 305/2011

 • Identificació de responsabilitats i obligacions dels agents: fabricant, importador, agent autoritzat, instal·ladors, etc.
 • Identificació de la ruta per el marcatge CE d’un producte de construcció.
 • Consultes sobre reglamentació europea en aspectes específics: reglamentació ambiental, VOC, substàncies perilloses, Eurocodis, etc.
 • Preparació de la Declaració de Prestacions i Marcatge CE del producte.
 • D’altres.