Requisits per obtenir el certificat de qualitat ApTO

Per obtenir la Declaració ApTO, Aptitud Tècnica a l’Obra, l’ITeC requereix que l’empresa, amb una activitat d’execució directa d’obra, tingui capacitat i voluntat per:

  • Executar l’obra de conformitat amb les especificacions tècniques definides, sota control i complint la legislació i reglamentació aplicables, entre elles l’ambiental i la de seguretat i salut en el treball (SST).
  • Disposar d’operaris competents, amb l’adequada formació i qualificació tant en la professió com en la prevenció ambiental i de SST. Així com disposar d’adequats equips de mesura, de producció i de protecció.
  • Atendre les reclamacions dels clients i assumir les que li són imputables.

Amb aquesta triple finalitat, els requisits que requereix l’ITeC per al certificat de qualitat ApTO són els requisits essencials i pràctics de les normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, per a la gestió de la qualitat, la gestió ambiental i la gestió de la SST, que ajuden a prevenir els riscos i a potenciar el compliment de la legalitat vigent en aquestes matèries.

Els requisits que ha de complir una empresa per a obtenir la Declaració ApTO estan descrits en l’Especificació QA01 de l’ITeC. En síntesi són els essencials i pràctics per al bon govern de l’empresa a través dels següents elements bàsics de gestió:

  • Planificació general amb la descripció de l’activitat, la política, els objectius i plans d’acció, orientats al compliment dels requisits del client i dels legals i reglamentaris que li són d’aplicació.
  • Organització productiva i preventiva amb establiment d’organigrama i delimitació de funcions i responsabilitats, personal competent, infraestructura adequada i inscrita al Registre d’Empreses Acreditades (REA).
  • Operativa de funcionament definida i adequada per a la realització de l’especialitat: requisits del client definits, documentats i revisats; planificació operativa; compres i execució de l’obra de conformitat a les Especificacions Tècniques aplicables i sota control; detecció i correcció de desviacions, atenció i resolució de les reclamacions.
  • Mesura, anàlisi i millora: seguiment de l’obra (canvis, incidències, no conformitats, terminis, prevenció, reclamacions); anàlisi de les dades i presa d’accions de millora.
  • Gestió ambiental: complir la legislació, pla de gestió de residus, prevenció de la contaminació, implementació i aplicació.
  • Gestió de la seguretat i salut en el treball (SST): complir la legislació, plans de prevenció SST, implementació i aplicació a l’empresa i a l’obra.