Finalitat de l’ApTO, certificat de qualitat per a empreses de l’àmbit de la construcció:

Del material certificat a la unitat d’obra garantida

El certificat de qualitat ApTO, Aptitud Tècnica a l’Obra, neix per atendre una triple necessitat del sector de la construcció:

  • la del fabricant del producte, d’assegurar la correcta col·locació o instal·lació del seu producte,
  • la del col·locador o instal·lador a l’obra, de consolidar l’ofici i de diferenciar-se de la competència,
  • la del contractant de l’obra, inclosos promotor, direcció facultativa i oficina de control tècnic, de tenir informació objectiva que els ajudi a fer una adequada selecció d’industrials en qui confiar.

I encara n’hi hauria una quarta, que no per semblar més utòpica és menys real, que és la d’estalviar a l’usuari final, a la societat en general, costos innecessaris i ineficiències evitables de muntatges o acabats incorrectes.

Cada vegada més, les reclamacions presentades pels defectes en les obres d’edificació són més degudes a una deficient execució de l’obra que no pas a una mala qualitat dels materials.

És una tendència lògica que va en consonància amb l’evolució d’aquest sector. Els fabricants de materials, a un ritme creixent i rigorós, adopten models moderns d’industrialització i augmenten la fiabilitat, mentre que l’execució continua depenent de l’ofici de l’executor. Encara més si es tracta dels nous materials denominats no tradicionals o de nova implantació.

La construcció és, a més, una activitat molt cíclica i en molts casos es realitza en ambients inclements. Per això es fa difícil que sigui un ofici triat per vocació, cosa que dificulta, també, poder mantenir una qualificació bona i contínua dels operaris.

Aquesta circumstància minva la fiabilitat d’aconseguir la conformitat de l’obra realitzada, tot i incorporant material de plena conformitat, i és motiu de preocupació de tots els agents que intervenen a la construcció de l’obra i, en particular, del promotor, que ha de respondre davant les reclamacions directes dels seus clients.

I ho és també per a aquelles empreses instal·ladores solvents, amb clara vocació de permanència al mercat, que executen correctament les obres i que aspiren a merèixer la confiança dels seus clients.

Són empreses que necessiten consolidar aquestes bones pràctiques i trobar eines que contribueixin a millorar l’eficàcia del treball dels seus operaris. Alhora necessiten poder diferenciar-se d’aquelles altres empreses competidores que donen prioritat a l’especulació davant la qualitat de l’obra.

La certificació ApTO Aptitud Tècnica a l’Obra) vol ser l’eina mitjançant la qual es puguin acabar d’adequar i consolidar les bones pràctiques de l’ofici. Vol ser, també, el distintiu que diferenciï l’empresa amb la qual es pugui confiar gràcies al compromís adquirit, tant de persistir en aquesta dinàmica de bona execució, com d’assumir les reclamacions que li siguin imputables.

Hi podrà confiar tant qui l’ha de contractar, inclosos el promotor, la Direcció d’Obra (D.F., D.E.O.) i l’Oficina de Control Tècnic (O.C.T.), com el fabricant del producte que s’instal·la, la col·locació del qual s’ha de realitzar de conformitat a les especificacions que confereixen al material la plenitud de les seves prestacions.

Arribats a aquest punt, la pregunta que es pot formular és la següent: Com assoleix l’ApTO aquesta triple finalitat? Dit amb unes altres paraules: Com propicia l’avaluació ApTO que, més enllà que s’utilitzin materials certificats, s’aconsegueixin unitats d’obra garantida?

La resposta a aquesta pregunta es troba en el procediment, rigorós i complet, que l’ITeC utilitza per atorgar la Declaració ApTO.

L’empresa que aspira a obtenir el certificat de qualitat ApTO ha de tenir un sistema de gestió de la qualitat pràctic, estructurat i enfocat a l’obra, amb instruccions de treball clares i amb personal competent, que li permeti assegurar que la seva execució s’ajusta a les especificacions de col·locació del producte que instal·la i que pugui garantir així la plena conformitat de la unitat d’obra executada.

L’ITeC, per a concedir el certificat de qualitat ApTO a una empresa en una determinada activitat, avalua l’empresa en els dos aspectes: funcionament operatiu de l’empresa i execució a l’obra. I ho fa, respectivament, mitjançant auditoria del seu sistema de gestió de la qualitat i mitjançant verificació tècnica d’una mostra significativa de les obres executades d’aquella activitat o especialitat.

L’empresa instal·ladora, per tant, ha de mostrar evidències de la bona execució de les obres, de conformitat a les especificacions del fabricant del material o producte que instal·la i a la reglamentació tècnica aplicable (en especial del Codi Tècnic de l’Edificació-CTE).

L’avaluació ApTO, a més, no només verifica els aspectes tècnics de la correcta execució de la unitat d’obra, sinó que valora també la fiabilitat i la capacitat de l’empresa per realitzar-les d’una manera consistent i continuada, mitjançant auditoria del seu sistema de gestió de la qualitat.

L’empresa, per tant, també ha de mostrar evidències d’una organització consistent, de disposar de personal competent i qualificat per a l’activitat avaluada i d’assumir les reclamacions que en justícia se li puguin imputar.

És en base a aquestes evidències positives que l’empresa és considerada mereixedora de confiança i l’ITeC ho testifica amb l’atorgament del segell de qualitat ApTO, i la concessió d’ús d’aquesta marca, com a distintiu de qualitat de l’empresa.

L’empresa ha de demostrar aquests mèrits de manera permanent i continuada per tal que se li pugui mantenir aquesta confiança. Amb aquest objectiu, l’ITeC efectua avaluacions de seguiment un cop l’any, i de renovació cada tres anys.

Així doncs: l’ApTO és l’avaluació positiva que fa l’ITeC de l’aptitud tècnica de l’empresa en la seva activitat, que es materialitza mitjançant l’emissió del document Declaració ApTO en l’activitat avaluada, i la concessió de l’ús de la marca ApTO.

L’ITeC aposta que l’instal·lador ApTO sigui el que executa unitats d’obra garantida.