Elements de gestió ApTO i beneficis que comporten

Els requisits per assolir la certificació d’activitat ApTO són de l’estil dels requerits per les normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, que són els models de referència per a la gestió de la qualitat, la gestió ambiental i la gestió de la seguretat i salut en el treball (SST).

Els requerits per assolir la certificació ApTO però, són, d’entre les normes anteriors, els requisits principals i de caire més pràctic, amb un fort enfocament a la realització de l’obra. Persegueixen una doble finalitat: realitzar l’obra de conformitat a les especificacions tècniques aplicables, d’una banda, i, de l’altra, enfortir la competitivitat de l’empresa.

Seguint aquells models, els elements de gestió ApTO es poden concentrar en els següents quatre capítols, en els quals, després d’una exposició resumida dels requisits, s’expressen els beneficis de la seva aplicació:

  1. Planificació general a través de la política, objectius i operativa descrits al sistema de gestió: orientació a complir els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables.
    Aquest compromís genera confiança al client. És on fonamenta el seu futur com a empresa constructora responsable, i tècnicament competent i solvent. En definitiva, com empresa de fiar. Fiabilitat que, a més d’expressar-la en la política, demostrarà amb la correcta execució de l’obra i l’acompliment dels requisits que li pertoquin.
   • Acomplir aquest requisit ja comença a ser un distintiu de qualitat diferenciador respecte dels seus competidors en la seva especialitat dins el sector de la construcció, que és de gran competitivitat. És un segell de qualitat, una marca de qualitat que la distingirà com a empresa de fiar, que és com el mercat l’anirà percebent.
  1. Estructura organitzativa productiva i preventiva: disposa d’organigrama definit amb funcions i responsabilitats, personal competent, infraestructura adequada, inscrita al Registre de Empreses Acreditades (REA). Compleix el requisit de solvència tècnica que prescriu la Llei 32/2006 de subcontractació.
    Solvència tècnica i professional que confereix a l’empresa l’homologació per actuar al sector de construcció i l’habilitació de fer-ho com a empresa de qualitat en la seva especialitat, atesos la seva organització i l’adequació dels recursos humans i materials.
   • Aquest és un altre factor de diferenciació. Totes les empreses que actuen en el sector de construcció es podrien considerar empresa homologada o empresa autoritzada pel fet d’estar inscrita al REA, atès que per llei totes ho han d’estar.
   • Però només la que disposa de l’organització i recursos adequats, especialment els recursos humans, es podrà considerar empresa habilitada per a aquella especialitat.
   • Empresa habilitada en una especialitat en construcció és la que té capacitat per fer bé la seva feina i, a més, per aportar solucions alternatives, si cal, a les del projecte.
  1. Operativa de funcionament definida i adequada per a la realització de l’especialitat: revisió de requisits, planificació i control de l’actuació, detecció i correcció de desviacions.
    Efectivament l’empresa professional, l’instal·lador o muntador professional, és qui coneix la seva professió i té capacitat no només de fer bé la seva feina, sinó, a més, d’aportar solucions alternatives a les del projecte, si cal, degudes a particularitats no previstes al projecte o que es poden presentar durant l’execució de l’obra.
   • Començarà per fer una revisió del projecte i detectar si hi ha requisits insuficients, no adequats o contradictoris i, si és el cas, en sol·licitarà aclariment i/o presentarà solucions alternatives.
   • Cal que els punts clau de l’actuació i les possibles singularitats quedin clars i definits. Abans d’iniciar l’actuació quedaran establerts amb el client els elements i les solucions constructives per a tota l’obra en les actuacions regulars i en les singulars, si n’hi ha.
   • Planificarà la seva actuació en mètode, recursos i calendari, i la durà a terme sota control, amb puntual i diligent detecció de desviacions i llurs pertinents correccions.
   • Aquest és un mèrit més de l’empresa amb el certificat ApTO, és una empresa professional que procura aportar un servei acurat des de l’inici fins al final. Inclosa l’atenció d’una possible reclamació que, si li és imputable, assumirà i resoldrà. La serietat i honestedat formen part de la seva cultura empresarial. És una empresa seria i una empresa responsable.
   • Responsabilitat que s’acredita amb la seva inscripció al registre ApTO com a empresa solvent i empresa segura. L’empresa registrada, l’empresa certificada inscrita al registre ApTO, s’ha d’entendre com una empresa de prestigi que s’ha compromès a complir amb el client i amb la legalitat vigent.
   • Així mateix, una afinada operativa de funcionament incrementa la productivitat, minva la sinistralitat i els costos de reparacions o repeticions, i pot oferir preus més competitius. És també element clau de competitivitat que li aporta complir aquests requisits del certificat de qualitat ApTO per a empreses de l’àmbit de la construcció.
  1. Dinàmica de millora contínua: anàlisi de les desviacions i presa d’accions correctives.
    L’afany de l’empresa amb la certificació ApTO és la d’aconseguir l’eficàcia i l’eficiència en la seva activitat, i amb elles la seva competitivitat i continuïtat en el sector.
   • Cal conèixer les mancances pròpies, a través de la satisfacció del client i de les errades u oportunitats de millora detectades, per tal d’anar ajustant i millorant el funcionament i la rendibilitat de l’empresa.
   • La conjuntura actual en la construcció demanda també de les empreses de futur que contemplin en la seva política la innovació i la sostenibilitat.
   • El certificat de qualitat ApTO aporta aquest mecanisme d’autoavaluació i millora que fomenta la innovació, mitjançant la recollida i anàlisi d’informació i la pertinent presa d’accions en la revisió del sistema.
   • La sostenibilitat comporta el respecte al medi ambient i també la responsabilitat social de l’empresa, si més no, envers els seus treballadors. Raó de més per tal que l’empresa incorpori la prevenció de riscos ambientals i laborals en les seves activitats a través de la planificació, l’estructura organitzativa i l’operativa de funcionament.
   • Prevenció de riscos laborals en la gestió de la seguretat i salut en el treball per a tots els treballadors, propis i subcontractats, mitjançant els plans de prevenció, amb el coneixement i l’avaluació dels riscos laborals i l’establiment de les pertinents mesures preventives a tots els nivells i en totes les activitats de l’empresa.