Avantatges de la Declaració ApTO per a:

 • L’empresa instal·ladora
 • El fabricant del producte
 • El contractista de l’obra
 • La direcció de l’obra (DF, DEO, OCT)

Per a l’empresa instal·ladora la Declaració ApTO:

És un distintiu comercial, atès que:

 • Genera confiança al client a causa de la correcta execució de l’obra, solvència i professionalitat.
 • Afavoreix la contractació d’obra: són preferits per promotor, constructor i direcció de l’obra.
 • Facilita el tracte amb el constructor i els altres agents: utilitzen conceptes tècnics comuns i llenguatge ISO.
 • Permet diferenciar-se dels competidors per garantir feina ben feta i a preus competitius.

És alhora, i igual o més important, un model de gestió, atès que:

 • La planificació i adequada organització li aporta solvència, professionalitat i eficiència.
 • El coneixement de l’ofici i la competència del personal potencia la correcta execució d’obra.
 • La política i la conscienciació del personal afavoreix el compliment de la legislació.
 • L’operativa administrativa establerta aporta control, ordre i diligència en la documentació.

Per a l’empresa fabricant i/o proveïdora del producte del qual l’empresa certificada ApTO realitza la instal·lació

La Declaració ApTO suposa els següents avantatges per a l’empresa proveïdora del producte, ultra si la utilitza per a homologar les empreses de la seva xarxa d’instal·ladors:

L’empresa instal·ladora amb el certificat de qualitat ApTO afavoreix l’eficàcia del producte, atès que:

 • Desenvolupa i difon en instruccions de treball les especificacions tècniques de muntatge.
 • Aconsegueix i aferma les prestacions d’adequació a l’ús del producte col·locat a obra.
 • La seva correcta col·locació i comportament reforça la imatge i la confiança en el producte.
 • La dinàmica de millora contínua aporta feed-back de necessitats i fomenta la innovació.

L’empresa instal·ladora amb el certificat de qualitat ApTO afavoreix també l’eficiència del fabricant, atès que:

 • És un canal de distribució solvent, continuat, i constitueix barrera d’entrada de competidors.
 • Permet establir relacions comercials òptimes de col·laboració en benefici mutu.
 • Disminueix els riscos d’impagament o de conflicte derivats de defectes de col·locació.
 • Disminueix també, si fos el cas, possibles riscos derivats d’incompliment per part de l’instal·lador de les seves obligacions amb hisenda, la seguretat social i/o l’autoritat laboral.

Per a l’empresa contractista de l’obra

La subcontractació a empreses certificades ApTO suposa els següents avantatges per a l’empresa contractista de l’obra:

L’empresa amb el certificat ApTO és una garantia a l’obra per:

 • La correcta execució de l’obra (compliment dels requisits tècnics aplicables, inclosos els del Codi Tècnic de l’Edificació-CTE, descrits en el projecte).
 • L’observança al Pla de SST de l’obra i a les mesures preventives, i la utilització dels EPI.
 • L’observança al Pla ambiental, el compliment legal i l’adequada gestió de residus.
 • El compromís d’acompliment de terminis, autocontrol d’execució i atenció de reclamacions.

L’empresa amb el certificat ApTO és també agilitat i seguretat administrativa per:

 • El compliment dels requisits legals en seguretat i salut en el treball (SST) i ambientals.
 • El puntual i complet lliurament de la documentació administrativa del compliment legal.
 • La facilitat de comunicació tant per llenguatge ISO, com per digitalització de la informació.
 • Control i ordre de la documentació i garanties per operativa definida al sistema de gestió.

Per a la Direcció de l’obra (DF, DEO, OCT)

La realització de l’obra amb empreses certificades ApTO suposa els següents avantatges per a l’equip de direcció de l’obra:

L’empresa amb el certificat ApTO propicia a l’obra un clima de confiança per:

 • El coneixement i l’assumpció de requisits tècnics i, si fos el cas, proposta de solucions.
 • El domini de l’ofici i a l’adaptabilitat a exigències noves o a imponderables de l’obra.
 • La correcta execució, que evita possibles conflictes entre agents buscant culpables.
 • L’autocontrol en recepció i en execució, amb detecció de desviacions i la seva correcció.

L’empresa amb el certificat ApTO també propicia un clima de seguretat i sostenibilitat per:

 • La informació i formació del seu personal en prevenció ambiental i en prevenció en SST.
 • La possessió i utilització d’un adequat equip de protecció en SST, col·lectiu i personal (EPI).
 • L’ordre i la neteja de l’obra per conscienciació ambiental i adhesió al pla de gestió de residus.
 • La inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) i compliment de la llei de subcontractació.