Abast de la Directiva europea de Contractació pública

La utilització del BIM a nivell internacional és molt diversa. Els països nòrdics i els anglosaxons són els que estan més avançats, però tot i així no es pot parlar d’una implantació generalitzada. El Regne Unit disposa de legislació que estableix la obligatorietat que l’obra pública es desenvolupi amb entorn BIM a partir de 2016 en base a una estratègia d’implantació gradual del BIM.

A nivell europeu, la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’emprar sistemes electrònics (medis de comunicació i eines per modelar les dades de l’edifici) a processos de contractació de d’obres, serveis i subministres a partir de setembre de 2018.

D’aquesta directiva, d’una banda cal destacar-ne la referència de l’article 22 a les eines de modelat electrònic i d’informació de les construccions (building information electronic modelling tools) o similars. L’article en qüestió obre la possibilitat a que els Estats membres exigeixin l’ús d’eines específiques pel modelat electrònic de dades de les construccions en els seus processos de contractació d’obres, serveis i subministres.

De l’altra, també convé destacar-ne les referències a les característiques exigides a les obres, serveis o subministres. L’article 42 es refereix a elles com a “especificacions tècniques” i l’Annex VII defineix quines poden ser aquestes: les normes (internacionals, europees o nacionals), les avaluacions tècniques europees segons el Reglament europeu de productes de construcció (UE) 305/2011, les especificacions tècniques comunes del Reglament (UE)1025/2012 sobre la normalització europea i qualsevol document elaborat pels organismes europeus diferents dels anteriors (referències tècniques). Es confirma doncs que el context de normalització europeu és el marc de treball per definir les especificacions tècniques de les obres, serveis i subministres a Europa.

Entre d’altres efectes d’aquesta directiva, s’espera que el fet de disposar de diferents nivells d’informació electrònica sobre les característiques de les obres, els contractes i els serveis públics permeti avaluar les ofertes sota múltiples punts de vista considerant els cicles de vida complets i sense centrar l’atenció únicament en els costos directes.