Mòdul 3. Certificació i Seguiment econòmic

Permet introduir la relació valorada i la certificació d’obra a partir del pressupost fet amb TCQ.

Permet certificar obres emprant mitjans gràfics sobre els models en format IFC.

La certificació es realitza a nivell de la línia de pressupost en origen o per períodes, i en amidament (directe o detallat) o import. El sistema manté la història de totes les certificacions de l’obra i calcula l’estimació de desviació a final d’obra per a les línies de pressupost certificades.

Permet exportar la certificació i l’estadística de partides a format excel incloent-hi les fórmules de càlcul en les seves cel·les.

També permet l’exportació de certificacions en format IFC.

Els trets principals que caracteritzen el software per a la construcció TCQ respecte al mòdul de Seguiment econòmic són:

 • Creació, obertura i tancament de períodes de certificació
 • Introducció de certificacions i estimacions mensuals o en origen
 • Introducció d’amidaments detallats o directes
 • Importació d’amidaments de l’obra executada mitjançant arxius excel, ifc, txt, etc.
 • Inclou visor d’arxius IFC
 • Certificació gràfica sobre l’objecte BIM del model
 • Exportació a IFC de la certificació del període
 • Possibilitat de visualitzar l’evolució del projecte BIM en estafi Lapse
 • Còpia dels amidaments detallats del període anterior
 • Introducció de línies noves de pressupost amb import zero (preus contradictoris)
 • Generació d’informes oficials i de treball
 • Configuració dels llistats a partir dels existents
 • Estadística de partides certificades
 • Certificació des del visor