Programes - TCQ

ITeC/Programes/TCQ/Mòdul 1. Pressupostos i condicions tècniques

Mòdul 1. Pressupostos i condicions tècniques

A partir dels amidaments, que es poden incorporar amb la lectura gràfica de fitxers o la connexió amb programes d’amidaments gràfics, elabora els pressupostos i els plecs de condicions de les obres.

Permet interactuar amb les principals plataformes de modelat BIM per tal de poder realitzar pressupostos.

Crea i manté pressupostos, que s’organitzen en una estructura jeràrquica de fins a 9 nivells de desglossament en el capitulat de l’obra i permeten una estructura desequilibrada, és a dir, no cal que totes les línies del pressupost estiguin assignades al mateix nivell, sinó que, en funció de la naturalesa de l’obra, el projectista té plena llibertat per desglossar cada part del pressupost fins al nivell que li convingui; el darrer nivell és la línia de pressupost. A cada línia s’assigna un preu, que pot procedir d’un banc o ser de nova creació, i un amidament (directe o detallat).

Permet triar el tipus de moneda per a confeccionar un pressupost.

Permet obtenir el pressupost d’una obra en una moneda diferent a la inicial, fent ús d’un factor de canvi o equivalència que es pot obtenir “on line” per internet.

També es poden importar amidaments d’altres pressupostos en format TCQ o en format FIEBDC-3. Aquest darrer format també permet importacions de pressupostos no estructurats (partides amb amidament que no formen part de cap capítol).

Permet l’exportació i importació de dades BIM des de les principals plataformes de modelat (Bentley-AEOsim, Nemestcheck-Allplan, Graphisoft-Archicad, Autodesk-Revit, Trimble-Tekla).

Es poden copiar i suprimir línies o fragments de pressupost de forma gràfica.

També permet exportar el pressupost a format excel incloent-hi les fórmules de càlcul en les seves cel·les.

En resum, les funcions principals que desenvolupa el software per a la construcció TCQ respecte al mòdul de Pressupostos són:

 • Creació i manteniment de l’estructura del pressupost
 • Incorporació de línies a partir dels preus del banc
 • Introducció d’amidaments directes i detallats
 • Creació i modificació de nous elements o preus
 • Incorporació d’amidaments detallats i/o directes procedents d’altres pressupostos
 • Determinació dels amidaments de forma gràfica a partir de programes de CAD (dxf, dwg, bmp…) o a partir de la connexió amb programes d’amidaments gràfics, com Allplan de Nemetschek o AutoARQ d’Asuni CAD
 • Confecciona el pressupost a partir de les referències dels plànols elaborats amb iCAD
 • Càlcul automàtic del pressupost
 • Càlcul automàtic de la partida d’acció cultural
 • Operacions gràfiques per copiar, enganxar, reordenar i esborrar línies i fragments de pressupost
 • Utilitats per cercar partides, estadístiques de partides i elements
 • Possibilitat d’ajustar l’import total del pressupost aplicant als preus elementals un coeficient
 • Possibilitat d’ajustar l’import d’un capítol de pressupost
 • Incorporació del concepte «percentatge» d’acord amb l’establert al format FIEBDC-3
 • Importar amidaments d’altres pressupostos (format TCQ i FIEBDC-3)
 • Accés als bancs de preus per internet (metaBase)
 • Creació i manteniment de plantilles i estructures de pressupost
 • Llistats oficials i de treball del pressupost
 • Configuració dels llistats a partir dels existents
 • Còpia de l’estructura d’un altre pressupost
 • Importació de gràfics associats als plecs de condicions
 • Adaptació de la precisió decimal de cada un dels camps numèrics del pressupost
 • Importació directa dels plecs de condicions tècniques des de fitxers FIEBDC-3, o a partir de textos en format txt, doc o rtf; també permet la incorporació d’informació en els diferents nivells en què cada un dels elements constructius es troba classificat, fins i tot en el del mateix element
 • Definir, guardar i copiar fórmules de càlcul d’amidaments complexos i d’aplicació relativament contínua, i mostrar en pantalla un conjunt de diferents operadors i funcions definides