Mòdul 2. Planificació temporal

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, formada pel conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams.

Amb l’anàlisi temporal es valida la coherència de la xarxa, de manera que cada una de les seves activitats tingui condicionat l’inici i el final. Les possibles mancances de coherència de la xarxa es presenten de forma ordenada, facilitant-ne la correcció. Verificada la idoneïtat de la xarxa, s’obté com a resultat la data d’acabament de l’obra, així com les dates primeres i últimes d’inici i de fi de cada activitat i, en conseqüència, les folgances inicials o finals. Aquesta informació es representa gràficament en un diagrama de Gantt.

Permet establir, per a les activitats, una assignació pressupostària i una funció de distribució temporal dels imports. La qual es pot fer tant a nivell de les activitats resum com a nivell de les activitats pròpiament dites. El grau de detall de l’assignació es pot canviar durant el transcurs de l’obra en funció de les necessitats de l’usuari. A partir d’aquesta informació, s’obté la previsió de certificació de l’obra.

Un cop acceptat el pla de treballs de l’obra (fase de planejament), es pot passar a la fase de progrés.

Un cop iniciada l’obra, s’hi poden introduir les dades d’avanç de les activitats del pla, que defineixen l’estat de les obres en un moment determinat, i actualitzar la data final d’obra i la previsió de certificacions.

Si en aquesta fase s’utilitza el mòdul del seguiment econòmic, combinant les dades de les certificacions reals amb la previsió de certificacions futures, s’obtenen les previsions de desviacions econòmiques. D’aquesta manera es pot disposar de la informació conjunta de la marxa temporal i econòmica de l’obra.

El mòdul també permet importar plans de treball desenvolupats amb Project que generen fitxers en format xml (Project 2007 i posteriors).

Les característiques definitòries que desenvolupa el software per a la construcció TCQ respecte al mòdul de Planificació temporal són:

 • Creació i manteniment del pla de treball
 • Creació automàtica del pla a partir del pressupost del projecte o de l’establert en el pla de qualitat
 • Representació gràfica de Gantt i de la xarxa de precedències
 • Edició gràfica del pla sobre el Gantt
 • Establiment de lligams múltiples entre activitats del tipus II, FI, IF, FF
 • Manteniment de calendaris i associació de diferents calendaris per a cada activitat i lligam
 • Associació entre activitats i/o activitats resum, i línies de pressupost
 • Associació de línies de pressupost a tasques des del model IFC
 • Creació i manteniment de funcions de distribució dels imports de les activitats durant el període d’execució
 • Càlcul de durades a partir dels rendiments diaris de les partides d’obra
 • Anàlisi temporal del pla
 • Anàlisi econòmica
 • Actualització del progrés
 • Gràfiques de previsió de certificacions
 • Llistats amb la informació més rellevant de la planificació: activitats, lligams, resultats de l’anàlisi, relacions entre el pressupost i les activitats, previsió de certificacions, etc.
 • Representació temporal del pla de treballs en el visor IFC