Mòdul banc. Creació i manteniment de bancs

El programa permet la creació i el manteniment dels bancs de referència (preus i plecs de l’obra) i dels bancs de pressupost. Pot organitzar els preus en una estructura jeràrquica i definir-ne, per a cada un, les característiques, la composició i les condicions tècniques. L’aplicació disposa d’opcions per copiar elements i composicions d’un banc a un altre.

Les principals funcions que implementa el software per a la construcció TCQ respecte al mòdul de creació i manteniment de bancs són:

 • Creació i manteniment de bancs de referència i de bancs de pressupost
 • Importació, directa en format FIEBDC-3, de preus procedents d’altres bancs i/o pressupostos
 • Creació i manteniment dels plecs de condicions tècniques a qualsevol nivell
 • Manteniment de l’estructura de preus jerarquitzada en tipus i famílies
 • Visualització gràfica de l’estructura del banc
 • Estructura d’arbre per codis de tipologies, capítols, famílies, etc.
 • Filtre de selecció: discreta o paramètrica
 • Múltiples possibilitats en la composició de preus: elements simples, compostos, partides d’obra, conjunts de partides d’obra, partides alçades…
 • Aplicació del percentatge de despeses indirectes i auxiliars
 • Opcions gràfiques per copiar, enganxar i esborrar elements
 • Utilitats per cercar, substituir i recodificar preus
 • Actualització dels preus a partir d’un banc de preus extern en format TCQ o FIEBDC-3 (arxius BC3)