Mòdul 4. Licitació i comparació d’ofertes

Programa per a la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

Es poden generar, en pantalla i en llistats, informes comparatius del conjunt, d’una selecció o d’una part del pressupost de les ofertes analitzades.

Els principals informes que el software per a la construcció TCQ permet obtenir amb el mòdul de Licitació i comparació d’ofertes són:

 • Informes d’incoherències detectades
 • Llistat de comparació global
 • Llistat de comparació per nivells
 • Llistat de comparació d’estadística de partides
 • Partides de major preu unitari
 • Partides de major amidament
 • Partides de major import
 • Partides que conformen un percentatge del pressupost
 • Partides més significatives
 • Llistat de comparació d’elements del banc de la base
 • Llistat resum d’ofertes