Mòdul 7. Gestió mediambiental

Amb el software per a la construcció TCQ es pot generar la documentació de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolicions (segons RD 105/2008) i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció i la seva posada en obra.

Permet, doncs, pel que fa a l’anàlisi d’impacte, relacionar de forma directa els impactes ambientals de les solucions constructives i, per tant, del projecte.

Actualment, l’impacte mediambiental que s’analitza del cicle de vida dels materials és: el consum energètic en la fabricació dels materials; les emissions de CO2 produïdes per aquesta fabricació; el consum energètic en la posada a l’obra dels materials, amb les emissions de CO2 corresponents; i els materials sobrants i embalatges generats durant la posada a l’obra dels mateixos materials.

Totes aquestes dades s’obtenen de la comparació amb els elements constructius dels bancs de dades o pressupostos que disposin d’informació ambiental, com és el cas dels de l’ITeC.

Quant a l’anàlisi dels diversos impactes dels materials les principals operacions que es duen a terme són:

 • Adaptar el pressupost d’acord amb un banc/pressupost amb dades ambientals
 • Llistat de les incidències detectades
 • Entrada de noves dades ambientals i correcció d’acord amb el llistat anterior
 • Consulta de resultats:
  • Pes (quantitat de material emprat segons el pressupost)
  • Residus en pes (quantitat de materials sobrants del procés d’execució)
  • Residus en volum (volum dels materials sobrants del procés d’execució)
  • Embalatge en pes (quantitat de materials sobrants corresponents als embalatges del procés d’execució)
  • Embalatge en volum (volum dels materials sobrants corresponents als embalatges del procés d’execució)
  • Cost energètic dels materials (consum energètic en la fabricació dels materials que componen el pressupost)
  • Cost energètic de la maquinària (consum energètic en la utilització de la maquinària durant el procés d’execució)
  • Emissió de CO2 dels materials (emissions de CO2 en la fabricació dels materials que componen el pressupost)
  • Emissió de CO2 de la maquinària (emissions de CO2 en la utilització de la maquinària durant el procés d’execució)
  • Resum (informació dels diversos impactes en cada un dels nivells que conformen el pressupost)
 • Informes per als diferents nivells o capitulat del pressupost
 • Representació gràfica dels resultats obtinguts

Quant al compliment amb el Reial Decret 105/2008, per a l’establiment d’un estudi de gestió de residus, les principals operacions que es duen a terme són:

 • Definició de la fitxa amb les accions de minimització i prevenció que poden ajudar a una millor gestió dels residus
 • Obtenció del volum de terres d’excavació i associació del seu destí final
 • Quantificació i identificació per tipologies, dels residus, i codificació segons el Llistat Europeu de Residus (codis LER)
 • Comprovació de les quantitats dels residus i, si sobrepassen els valors determinats pel Reial Decret, indicació de la seva separació individual
 • Obtenció d’un llistat de tots els residus produïts segons Reial Decret 105/2008, separats per fases d’obra tal i com demana el Decret de la Generalitat de Catalunya d’ecoeficiència 21/2006
 • Confecció de la memòria de l’estudi, a partir d’una proposta d’estructura en què l’usuari pot ampliar o esmenar el seu contingut, eliminar apartats, etc., així com imprimir o exportar el document final mitjançant el format .doc o .rtf on es defineixen les operacions de gestió de residus dins de l’obra i fora de l’obra, segons:
  • Espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra
  • La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
  • La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, etc.
 • Generació del plec de condicions tècniques de les partides relacionades amb la gestió dels residus
 • La possibilitat de grafiar la zona reservada per a la gestió dels residus en els plànols, tot senyalitzant les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc., mitjançant un menú de «Pictogrames» que permet triar gràfics per indicar aquesta gestió
 • Obtenció del pressupost de l’estudi:
  • Generació de l’estructura del pressupost de tots els residus produïts, incloent-hi les terres i les partides corresponents
  • Confecció del pressupost, emprant un banc de preus de referència, en format TCQ o BC3