Mòdul 6. Estudis i plans de seguretat i salut

Aquest programa desenvolupa els documents necessaris per obtenir un estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS), un estudi de seguretat i salut (ESS) o un pla de seguretat i salut (PSS) per a una obra elaborada amb el software de construcció TCQ. La documentació generada es pot visualitzar o imprimir amb qualsevol programa de tractament de textos a partir d’un fitxer en format rtf. Igualment, permet la creació automàtica d’una memòria i d’un plec de condicions tècniques tipus, amb tota la informació requerida, que el tècnic redactor pot modificar o completar sempre que calgui, i disposa de bancs de referència d’activitats d’edificació, obra civil i enginyeria industrial, classificades per capítols, que es poden seleccionar manualment o assignar automàticament a través del pressupost de l’obra. Cadascuna de les activitats disposa d’una fitxa que conté la informació següent:

 • Breu descripció de l’activitat
 • Enumeració de riscos

A més a més, cadascun dels riscos es desglossa en els punts següents:

 • Avaluació del risc (probabilitat, gravetat, avaluació)
 • Equips de protecció individual (EPI)
 • Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)
 • Mesures auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP)
 • Mesures preventives (MP)

El mòdul d’Estudis i plans de seguretat i salut del software per a la construcció TCQ200 també disposa d’una gestió de gràfics que facilita l’elaboració dels plànols i detalls de l’estudi.

El pressupost corresponent s’obté:

 • A partir dels preus que s’incorporen automàticament des d’un banc de preus de referència amb partides de seguretat i salut
 • A partir de l’obtenció automàtica dels amidaments de les proteccions individuals i de les partides complementàries
 • Amb l’amidament sobre plànol de les proteccions col·lectives

Les partides del pressupost s’incorporen de forma automàtica a partir dels elements de seguretat triats per l’usuari a través de l’avaluació dels riscos. Les operacions més importants que duu a terme són:

 • Establiment automàtic o manual dels riscos que cal controlar, amb la corresponent avaluació i els mitjans per minimitzar-los
 • Generació de la memòria i del plec de condicions de l’ESS o PSS, per a edificació o obra civil, a partir d’uns models tipus
 • Càlcul d’amidaments per al pressupost de seguretat i salut
 • Elaboració automàtica del pressupost de l’ESS o PSS
 • Coherència global entre l’ESS o PSS i el pressupost elaborat
 • Gestió de gràfics per facilitar l’elaboració dels plànols de l’estudi o pla
 • Llistat de l’avís previ per a PSS
 • Pas d’ESS a PSS incorporant al PSS totes les dades que són comunes amb l’ESS