Presentació del Registre de Materials


El Registre de Materials és un banc de productes, equips i sistemes de l’àmbit de la construcció que conté la informació dels valors de les característiques tècniques tal com es defineix en l’article 6, apartat 6.1 (lletra a), de la part I del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Amb l’objectiu de facilitar als facultatius i, en general, als agents del procés constructiu el compliment de les determinacions del Código Técnico de la Edificación en fase de projecte i en fase de execució d’obra, la informació del Registre de Materials, estructurada i contrastada, es classifica ordenant els valors de les seves prestacions en resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels requisits bàsics ( DB’s) establerts per el CTE.

Aquest Registre de Materials, registre públic i d’inscripció voluntària per part de les empreses, té el propòsit de mantenir en tot moment el rigor de la informació subministrada; per això s’estableix entre las empreses i l’ITeC una relació comercial que està sotmesa en tot moment a les determinacions d’un Reglament del Registre de Materials com garantía del projecte.

La base de dades s’actualitza mensualment.