Inscripció d’empreses a la metaBase

La metaBase és un conjunt de bases de dades amb informació de productes, equips i sistemes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de condicions, característiques tècniques, empreses, certificacions, imatges de productes i dades mediambientals. És la pàgina web d'informació d'elements constructius més consultada del sector, amb una mitjana mensual de 1.001.155 pàgines provinents de 95 països i difusió des de més de 82 adreces web (dades gener-juliol 2017 proporcionades per Google Analytics).

Hi ha 2 modalitats d'inscripció d'empreses fabricants de productes a la metaBase:
Autoinscripció gratuïta en el directori d'empreses  

El directori d'empreses fabricants i distribuidores de productes de la construcció recull les dades de contacte de l'empresa, així com els sectors dels seus productes comercials. El termini per a la publicació a la web és de 1 a 30 dies un cop emplenat i enviat el formulari.
Sol·licitar pressupost per a la subscripció a la metaBase  

L'ITeC elabora per a les empreses catàlegs propis per a Internet.
L'empresa només ha de facilitar la informació de què disposa i l'ITeC s'encarrega de la resta. El termini per a la publicació a la web és d'1 a 5 mesos (en funció de la modalitat) des del lliurament de la informació per part de l'empresa.

Modalitats:
 • Banc de preus Empresa, amb partides d'obra amb marca comercial, en format FIEBDC-3, el format estandard dels programes de pressupostos. Amb la modalitat addicional de poder integrar les partides d'obra del Banc de preus Empresa en el Banc BEDEC de l'ITeC a fi d'obtenir un major rendiment i difusió.
 • Dades ambientals de cost energètic, emissions de CO2, de residus, % matèria primera i % contingut reciclat associats als elements, amb integració al Banc de preus Empresa, i/o a la web ITeC d'informació ambiental de productes i sistemes i/o, en el seu cas, al Banc BEDEC. Si no té ecoetiquetes o altra informació ambiental, l'ITeC en crea les dades segons el model ACV.
 • BIM (Building Information Modelling), amb creació d'objectes BIM tridimensionals amb informació tècnico-comercial associada, per a ús per als nous programes de treball que estan modernitzant el sector.
 • Registre de Materials, amb la creació d'un catàleg de productes comercials amb imatges, característiques i certificats segons el CTE, i la seva inclussió a la web del Registre de Materials ( document reconegut del CTE ) i, en el seu cas, a la web de la base de dades de Marcatge CE.
 • Tarifa d'articles comercials.
 • Catàleg d'arxius comercials. Si disposa d'arxius dels seus productes o d'un banc en format FIEBDC-3 li publiquem a la web.
 • Combinació de les anteriors.

Qualsevol de les modalitats inclou:
 • Logotip de l'empresa, sectors dels productes, dades de contacte i accés a la seva pàgina web.
 • Consulta (arbre i cercador per paraules) i descàrrega gratuïtes de tota la informació.
 • Correu informatiu als usuaris de la metaBase en publicar-se el catàleg, i també pels canals Twitter i Facebook.
 • Nota de premsa que es tramet a la premsa tècnica especialitzada..
 • Lliurament de dos vincles web (castellà i català) que permeten que des de la web de l'empresa es pugui consultar i descarregar el seu Banc de preus Empresa, en format FIEBDC-3, ambdues funcionalitats sense cap necessitat de programació per part de l'empresa.

Publicitat

L'ITeC ofereix canals per fer arribar la vostra publicitat als professionals en un moment crucial del procés del projecte: la definició tècnica dels productes que intervindran a l’obra.

 • Banner de 120 x 175 píxels a la pàgina principal de la metaBase de forma aleatòria durant 1 ó 2 mesos.