Presentació del Marcatge CE


La base de dades de Marcatge CE inclou la relació d'aquells productes genèrics amb marcatge CE obligatori segons el Reglament (UE) Nº 305/2011 de Productes de la Construcció.

El Marcatge CE és obligatori per als productes coberts per normes harmonitzades (ENh). En el cas de productes que no disposen de norma harmonitzada la ruta per a aconseguir el Marcatge CE és l'Avaluació Tècnica Europea (ATE). L'ATE s'elabora a partir d'una guia que pot ser: un Document d'Avaluació Europeu (DAE) o bé una Guia DITE aprovada utilitzada com a DAE.

L'acció de posar al mercat un producte marcat per una norma harmonitzada, o un producte per al qual s'ha emès una ATE, ha d'anar acompanyada per una Declaració de Prestacions (DdP) d'acord amb l'article 6 i l'Anex III del Reglament, incloent la relació de característiques essencials del producte i les prestacions corresponents. El Marcatge CE solament es podrà posar en els productes una vegada que el fabricant hagi emès la declaració de prestacions.

La base de dades s'actualitza mensualment.