Ajuda
Paràmetres: Preus Barcelona, Gener 2017, €, Cost Directe, Obres tipus (PEM 1,610 M €); Plecs Catalunya; Definició amb empreses, Sense criteri d'amidament;