ITeC/ Arxiu de projectes/Instal·lacions d'aigua, gas i sanejament
El mercat dels tubs de pressió a Espanya per a usos a l’interior de l’edifici

El mercat dels tubs de pressió a Espanya per a usos a l’interior de l’edifici

Estudi de mercat que creua les diferents opcions de tubs de pressió (coure, acer, plàstics) amb els nínxols de consum dins l’obra (distribució d’aigua, calefacció per radiadors, terres radiants, distribució de gas). Per al cas concret dels plàstics, es fa un detall per tipus: XPE, PP, PB, PVC.

1998|Client privat
Caracterització d'unes aixetes d'estalvi de consum orientades al mercat terciari

Caracterització d'unes aixetes d'estalvi de consum orientades al mercat terciari

Verificació del comportament d'unes aixetes orientades al mercat HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), mesurant el seu cabal per a establir la seva capacitat de reducció del consum d'aigua. També s'ha assajat la qualitat del revestiment, el confort d'ús segons la normativa francesa NF-D-18202 i s'ha valorat l'efectivitat del sistema antirobatori dels airejadors.

1996|Client privat
Sistematització del servei tècnic de reparacions domèstiques d'una asseguradora

Sistematització del servei tècnic de reparacions domèstiques d'una asseguradora

Una companyia d'assegurances compta amb una xarxa de petits reparadors amb la qual atén els sinistres coberts amb les seves pòlisses, principalment fuites d'aigua i trencament de vidres. Per tal d'optimitzar el seu funcionament, l'ITeC ha dissenyat una sèrie de procediments per a la gestió dels reparadors (per a la seva selecció, contractació i seguiment), per a la valoració econòmica de la reparació (amb preus de referència adaptats a la casuística dels sinistres) i per a la formació dels reparadors (protocols segons el tipus d'avaria, gestió amb els assegurats)

1994 - 1995|Client privat
El mercat de les aixetes per a usos no domèstics a Espanya

El mercat de les aixetes per a usos no domèstics a Espanya

Mesura del mercat espanyol d'aixetes dirigides a usos diferents al de l'habitatge: hotels, instal.lacions esportives, sanitàries, educatives, etc. Amb detall sobre tipologies de producte pròpies d'aquest nínxol de mercat: aixetes temporitzades, operades a distància, valvuleria centralitzada per sanitaris col.lectius, etc

1995|Client privat
Manual de fontaneria

Manual de fontaneria

Al moment de la publicació d'aquest manual, la normativa espanyola sobre xarxes de distribució interior d'aigua als edificis s'encaminava a complir els vint anys. Malgrat que els principis bàsics continuaven sent els mateixos, sí que s'havien produït canvis en els materials i eines disponibles al mercat. El manual feia una posada al dia dels sistemes de càlcul, disseny, execució i control de qualitat.

1991|Client privat
Fitxes de manteniment d’instal·lacions

Fitxes de manteniment d’instal·lacions

En un edifici, les instal·lacions són els components que tenen una vida útil més curta, per la qual cosa s’han de sotmetre a una disciplina de manteniment més exigent que la resta dels elements constructius. Per tal de fer un manteniment preventiu que garanteixi el seu correcte funcionament, s’han confeccionat 75 fitxes on es recopilen les operacions a efectuar segons la naturalesa de la instal·lació inspeccionada, indicant la periodicitat amb la qual s’han de portar a terme.

1991|Client públic
Recomanacions per a controlar la corrosió d’instal·lacions d’aigua i de calefacció

Recomanacions per a controlar la corrosió d’instal·lacions d’aigua i de calefacció

Recomanacions de projecte d'instal·lacions de fontaneria i calefacció destinades a prolongar-ne la vida útil. Orienta la selecció de materials d’acord amb les característiques de l’aigua, i aborda els temes del dimensionament, recorregut i recobriment. Amb bones pràctiques de posada en obra i de manteniment, incloent el control, la neteja i les reparacions.

1987|Client públic
Recomanacions IE-86 per al disseny i l’execució d’instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i telefonia

Recomanacions IE-86 per al disseny i l’execució d’instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i telefonia

Recomanacions de projecte i execució de les instal·lacions de servei que, seguint la normativa vigent, n’ofereix una visió global i integrada per a redactar un projecte coherent de subministrament i distribució d’aigua, gas, llum i telèfon a l’interior dels edificis.

1986|Client públic