ITeC/ Arxiu de projectes/Aïllament tèrmic
Guia europea de requisits per avaluar els aïllants de suro natural

Guia europea de requisits per avaluar els aïllants de suro natural

Desenvolupament d'una guia europea de requisits per a l'avaluació dels productes d'aïllament tèrmic i acústic obtinguts aglomerant suro natural granulat amb lligants orgànics, en forma de plaques i sense recobriment. S'ha elaborat un protocol força similar al dels aïllaments d'origen químic, en el qual es mesuren les prestacions aïllants de la placa, a més de les pròpiament mecàniques, geomètriques i de reacció al foc.

2004 - 2008|Client privat
Assaig virtual de les prestacions tèrmiques d'una fàbrica de bloc ceràmic

Assaig virtual de les prestacions tèrmiques d'una fàbrica de bloc ceràmic

Els desenvolupadors d'un nou bloc ceràmic volen anticipar quina serà la transmitància de les parets construïdes amb ell, com a verificació prèvia a iniciar la producció. Amb aquesta fi, s'han definit amb precisió els materials que intervenen en la solució constructiva, des de l'argila del bloc fins al morter dels junts i de l’arrebossat, i s'han efectuat simulacions amb programes d'elements finits. Finalment, s'han interpretat els resultats per a identificar les zones climàtiques en les quals és apta la solució constructiva.

2007|Client privat
Avaluació d'un tauler ceràmic amb aïllament incorporat

Avaluació d'un tauler ceràmic amb aïllament incorporat

Procediment per avaluar un producte compost per dos taulers ceràmics encadellats de gran format que envolten un nucli aïllant. Es fa servir en cobertes inclinades per construir la llosa damunt de la qual es recolzaran les teules. La llista de requisits a satisfer contempla la seva doble missió: estructural i aïllant, fent èmfasi en el seu comportament higrotèrmic.

2006|Client privat
Requisits de les fàbriques portants de blocs amb propietats aïllants

Requisits de les fàbriques portants de blocs amb propietats aïllants

Hi ha una sèrie de solucions constructives amb blocs per a murs de càrrega, l'avantatge competitiu de les quals es basa en que el bloc proporciona prou aïllament tèrmic per si mateix com per a evitar afegir un full específic d'aïllant. Per tant, han de satisfer simultàniament una sèrie de requisits relatius al seu comportament estructural i al seu comportament higrotèrmic. S'han definit els casos concrets dels blocs d'argila alleugerida, els de formigó d'àrid lleuger i els de formigó curat en autoclau.

2003 - 2006|Client privat
Influència del gruix de l'aïllament per al compliment dels nous estàndards de transmitància en les façanes

Influència del gruix de l'aïllament per al compliment dels nous estàndards de transmitància en les façanes

S’ha avaluat com afecta a la transmitància tèrmica mitjana de la façana l’elecció del tipus d’aïllant i el seu gruix. S’ha prestat atenció als ponts tèrmics dels cantells dels sostres, així com els que es produeixen al voltant de les obertures: els brancals, les caixes de persiana i els ampits.

2005|Client públic
Estudi tèrmic i acústic d’una façana ventilada

Estudi tèrmic i acústic d’una façana ventilada

Avaluació del nivell d’aïllament tant tèrmic com acústic de la façana ventilada del mòdul d’habitatge prefabricat que ha dissenyat l’empresa, amb quantificació del grau de compliment de la normativa. Es tracta de un tancament de doble full separat per un aïllant mineral, amb dos opcions d’acabat exterior: panells de ceràmica o panells d’aglomerat de ciment.

2005|Client privat
Repercussió dels nous estàndards de transmitància en les façanes

Repercussió dels nous estàndards de transmitància en les façanes

Recomanacions sobre com fer encaixar les solucions constructives de façana més habituals en el nou decret d'ecoeficiència que estableix un valor mínim de transmitància tèrmica més exigent i que inclou els ponts tèrmics. S'han analitzat les casuístiques de la façana d’obra de fàbrica ceràmica vista, la de ceràmica revestida amb morter monocapa i la façana ventilada.

2005|Client públic
Ús de EPSh com a aïllament en cobertes invertides

Ús de EPSh com a aïllament en cobertes invertides

El poliestirè expandit hidròfob (EPSh) és una variant de l’EPS caracteritzada per la seva baixa absorció d'aigua. Això la converteix en una opció per a aïllar cobertes invertides, sempre que es compleixi una sèrie de condicions tècniques i constructives. S'han identificat quins són els requisits a satisfer en els casos que la coberta no sigui transitable i en els quals hagi de suportar trànsit de vianants.

2004|Client privat
Reciclatge d'embalatges d’obra com a aïllant tèrmic

Reciclatge d'embalatges d’obra com a aïllant tèrmic

A les obres es genera un abundant residu provinent d’embalatges, caracteritzat per la seva baixa densitat. L’estudi analitza el seu potencial per a ser reutilitzats com a aïllament de les cambres d’aire de les parets exteriors, un cop trinxats i mesclats. Demostra que és una actuació viable tant des del punt de vista tècnic com logístic, atès que la quantitat de residus d’aquesta mena és prou alta com per a satisfer el volum de cambres a aïllar.

2001|Client públic
El mercat dels aïllants a Espanya

El mercat dels aïllants a Espanya

Mesura en volum i en valor del mercat espanyol de materials aïllants per a la construcció, amb els consums de poliuretà, poliestirens i llanes minerals, i una estimació de la demanda per part de l’habitatge, l’edificació no residencial i la rehabilitació.

1997|Client privat