ITeC/ Arxiu de projectes/Residus de construcció
Prova pilot per analitzar la reciclabilitat dels residus de construcció

Prova pilot per analitzar la reciclabilitat dels residus de construcció

Anàlisi de la viabilitat de la reutilització i el reciclatge dels residus de construcció a partir de l’aplicació d'un Pla de Gestió de Residus en vàries obres desenvolupades per la Generalitat de Catalunya.

2003|Client públic
Projecte Runa Neta: cap a un escenari mínim de separació selectiva

Projecte Runa Neta: cap a un escenari mínim de separació selectiva

Anàlisi de la situació actual dels residus de construcció (legislació, generació, mercat de la valorització, etc.) i de les possibilitats d’implantació d’un escenari mínim de separació selectiva (inerts, no especials i especials) que permeti augmentar el percentatge actual de reutilització i reciclatge.

2002 - 2003|Client públic
Observatori de l’evolució del sector de la construcció en termes de generació de residus

Observatori de l’evolució del sector de la construcció en termes de generació de residus

Seguiment dels objectius fixats en el PROGROC 2001-2006 (Programa de Gestió dels Residus de Construcció a Catalunya) valorant la situació dels agents dels sector, des de la seva sensibilitat mediambiental fins les seves pràctiques concretes respecte als residus. Permetrà anar adoptant mesures correctores (de sensibilització, legislatives...) i preparant les bases per a la revisió 2006 del propi Programa.

2003|Client públic
Guia de recomanacions per a la definició de centrals de tractament de residus de construcció

Guia de recomanacions per a la definició de centrals de tractament de residus de construcció

Guia que facilita als professionals la comprensió i la realització del Pla de Gestió de Residus i els permet dissenyar la central de tractament de residus més adient a les característiques de la seva obra i a l’escenari de valoritzadors que l’envolta.

2001|Client públic
Reciclatge d'embalatges d’obra com a aïllant tèrmic

Reciclatge d'embalatges d’obra com a aïllant tèrmic

A les obres es genera un abundant residu provinent d’embalatges, caracteritzat per la seva baixa densitat. L’estudi analitza el seu potencial per a ser reutilitzats com a aïllament de les cambres d’aire de les parets exteriors, un cop trinxats i mesclats. Demostra que és una actuació viable tant des del punt de vista tècnic com logístic, atès que la quantitat de residus d’aquesta mena és prou alta com per a satisfer el volum de cambres a aïllar.

2001|Client públic
Les centrals de tractament de residus a les obres de construcció i d’enderroc

Les centrals de tractament de residus a les obres de construcció i d’enderroc

Analitza les diferents possibilitats d’implantar centrals de tractament dels residus que es generen a les obres i els enderrocs amb l’objectiu facilitar el reciclatge de tot allò que no es pugui reutilitzar a la pròpia obra. Conté una guia de recomanacions sobre les diferents tipologies de centrals de gestió de residus que es poden implantar a les obres en funció dels seus condicionants externs: espai disponible per a la gestió interna, quantitat i naturalesa dels residus, tipologia dels sistemes constructius, distància als centres de revalorització, etc.

2000 - 2001|Client públic
Plans de gestió de residus específics per a projectes de rehabilitació d'edificis en centres històrics

Plans de gestió de residus específics per a projectes de rehabilitació d'edificis en centres històrics

Guia per a confeccionar un Pla de Gestió de Residus adaptat a la casuística concreta de les obres de rehabilitació, cobrint els aspectes de minimització i de gestió.

2001|Client públic
Accions tècniques per a fomentar la valorització, minimització i selecció dels residus originats a les obres

Accions tècniques per a fomentar la valorització, minimització i selecció dels residus originats a les obres

Aporta estratègies per a controlar i reduir els residus de composició heterogènia que genera el sector construcció tant en les fases de demolició com en les pròpiament de producció, sigui en obres de nova planta com en obres de rehabilitació.

1998 - 2000|Programa UE
Els residus i un possible distintiu de qualitat ambiental

Els residus i un possible distintiu de qualitat ambiental

Amb la finalitat d'aconseguir més visibilitat per als productes de construcció amb contingut reciclat, es planteja la possibilitat d'engegar un distintiu que ho acrediti. Es tractaria d'una ecoetiqueta tipus I o tipus II que estaria regulada segons els criteris de les normes ISO 14024 o ISO 14021.

2000|Client públic
Anàlisi de residus perillosos procedents de substàncies, productes y materials emprats en construcció

Anàlisi de residus perillosos procedents de substàncies, productes y materials emprats en construcció

Identifica dels productes potencialment perillosos que acostumen a formar part dels residus de construcció, sobretot els d'origen químic com additius, desencofrants, resines o màstics. Per a cada producte es defineixen quines poden ser les fonts (les operacions d'obra que consumeixen el material en qüestió), el seu grau d’impacte (en relació a la toxicitat i a la quantitat que es genera) i les formes de gestió i tractament òptimes.

2000|Client públic