ITeC/ Arxiu de projectes/Rehabilitació i manteniment
Alternatives per a la millora d’accessibilitat en uns edificis existents

Alternatives per a la millora d’accessibilitat en uns edificis existents

Aprofitant una rehabilitació integral d’uns edificis plurifamiliars, es vol instal·lar ascensors accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Això complica el projecte, atès que s’han d’instal·lar cabines més grans i augmentar les dimensions de replans i passadissos. L’ITeC ha analitzat diferents alternatives a la cerca de solucions que siguin compatibles amb l’estructura existent, i que es puguin executar amb els mínims inconvenients per als ocupants dels habitatges.

2019|Client públic
Auditoria sobre la documentació de manteniment

Auditoria sobre la documentació de manteniment

En el cas d’edificis explotats pel mètode de concessió on cal fer feines de construcció i manteniment al llarg del període concessional, l’ITeC audita la documentació per assegurar de que la Propietat la lliura al contractista adequadament actualitzada d’acord amb l’estat real de l’edifici. La revisió inclou la verificació de l’inventari, la comprovació de que s’han definit totes les operacions de manteniment preventiu segons la normativa vigent i que s’han planificat les operacions de manteniment substitutiu segons el contracte.

2013 - 2018|Client públic
Banc de dades per a intervencions en el patrimoni arquitectònic

Banc de dades per a intervencions en el patrimoni arquitectònic

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a treballs de restauració en edificis i construccions que estan qualificades com a patrimoni arquitectònic pel seu interès artístic, arquitectònic o històric, tant de caràcter monumental com popular i tradicional. Inclou materials genèrics i materials especialitzats que formen part de l’oferta comercial que es pot trobar al mercat. El banc es va crear en 2003 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2003 - 2018|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte de rehabilitació i ampliació d’un teatre

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte de rehabilitació i ampliació d’un teatre

Un teatre municipal portava gairebé una dècada tancat per problemes constructius que requerien una rehabilitació integral, aprofitant la qual es vol reconfigurar l’edifici per que pugui acollir altre tipus d’actes culturals. El projecte executiu s’ha revisat per tal de detectar mancances o incoherències entre documents, i també per verificar que es dona resposta a les patologies detectades en l’estudi inicial i que el resultat final complirà amb tota la normativa vigent.

2017 - 2018|Client públic
Assessorament en l’elaboració de plecs de condicions tècniques per a la contractació del manteniment

Assessorament en l’elaboració de plecs de condicions tècniques per a la contractació del manteniment

Cada vegada que es contracta a una empresa per a mantenir un edifici o conjunt d’edificis, una infraestructura o un espai urbanitzat o verd, l’adjudicatari es compromet a conservar-lo en bon estat. Atès que la definició de “bon estat” pot quedar oberta a interpretació, és aconsellable que la contractació es faci amb un plec de condicions tècniques que fixi amb precisió els criteris a seguir a les feines de neteja, conservació, reparació i reposició. L’experiència de l’ITeC en aquest camp facilita que els plecs siguin rigorosos amb la programació, els recursos humans, les tècniques i els materials i la gestió que haurà de fer cada adjudicatari.

2017 - 2018|Client públic
Valoració d’una oferta presentada per a la rehabilitació d’un edifici protegit

Valoració d’una oferta presentada per a la rehabilitació d’un edifici protegit

Abans d’adjudicar unes obres de rehabilitació integral d’un edifici històric catalogat amb les quals s’adaptarà per a usos docents, el promotor vol comprovar si l’oferta que li ha lliurat una empresa constructora s’ajusta a mercat. A tal efecte, s’ha revisat la coherència entre les partides d’obra del projecte i les pressupostades pel contractista. També s’ha comprovat si el repartiment de costos és semblant al d'altres projectes de tipologia similar prèviament analitzats per l’ITeC.

2018|Client privat
Revisió d’un projecte de reparació estructural d’un edifici terciari

Revisió d’un projecte de reparació estructural d’un edifici terciari

Un edifici assistencial de 8 anys d’antiguitat presenta diferents lesions constructives, que han portat als seus propietaris a encarregar un projecte de reparació. La gravetat de les lesions ha provocat que el projecte resulti força complex, per la qual cosa han demanat una revisió a l’ITeC com a pas previ a contractar la seva execució. L’ITeC ha examinat si les reparacions proposades donen resposta a les patologies detectades i ha repassat tota la documentació, incloent un anàlisi de coherència entre amidament i pressupost.

2018|Client privat
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'una reforma del sistema de climatització d'un equipament sanitari

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'una reforma del sistema de climatització d'un equipament sanitari

Com a pas previ a la licitació d’una reforma de la instal·lació de climatització d’un edifici sanitari, s’ha efectuat un examen previ del projecte executiu. Es planteja substituir els equips actuals per uns de volum de refrigerant variable amb recuperació de calor, amb la dificultat afegida de mantenir els sistemes de ventilació i electricitat actualment existents. En l’anàlisi del projecte s’han detectat alguns conflictes derivats de la complexitat de l’operació, en la qual s’instal·laran 8 bombes de calor i 77 unitats interiors.

2017|Client privat
Programació i estimació del costos del manteniment substitutiu d’un equipament en règim de concessió

Programació i estimació del costos del manteniment substitutiu d’un equipament en règim de concessió

Una empresa està explotant en règim de concessió uns equipaments que, un cop exhaurit el termini del contracte, haurà de retornar al seu titular públic en condicions plenament operatives. La concessionària necessita estimar el cost del manteniment al llarg d’aquest termini de temps, tenint en compte que caldrà substituir les instal·lacions, atès que la seva vida útil no arriba al final del període de concessió. A més de calcular la despesa previsible, s’ha elaborat un calendari d’actuació.

2016 - 2017|Client privat
Sistematització dels treballs de conservació dels cels rasos existents en un conjunt d’instal·lacions públiques

Sistematització dels treballs de conservació dels cels rasos existents en un conjunt d’instal·lacions públiques

Per tal d’engegar una campanya de manteniment dels cels rasos que cobreixen una sèrie de 13 espais públics, s’ha fet un inventari que ha permès classificar-los per tipus i per estat de conservació. A continuació s’han definit les operacions preventives i correctores, que van des de reparacions puntuals fins a substitucions integrals. Finalment, s’han prioritzat d’acord amb la gravetat de les lesions, intentant optimitzar els costos d’intervenció.

2017|Client públic